Fra:                                              Vegard Vige

Sendt:                                        30. mars 2016 12:50

Til:                                               GK.Helsetjenesten.Alle; GK.PLO-ledere; GK.Fevik.Hjemmetjenesten; GK.Feviktun; GK.Frivoll hjemmetjeneste gr C; GK.Frivoll hjemmetjeneste gr D; GK.Frivoll hjemmetjeneste gr E; GK.Frivoll hjemmetjeneste gr F; GK.Frivolltun.Alle; GK.Enhetsledere-Helse og omsorg -alle; GK.Boveiledertjenesten - alle; GK.Bergegård.Alle

Kopi:                                           Tanja Fredensborg; GK.Bestillerenheten - alle; Bente Somdal; Inger Johanne Bolstad; Kathrine Melby Holmerud; Cathrine Holm

Emne:                                        oppdatert prosedyre for legemiddelhåndtering

Vedlegg:                                   Legemiddelprosedyre revisjon mars 2016.pdf

 

Oppfølgingsflagg:                 Følg opp

Status for flagg:                     Flagget

 

Godtfolk!

 

Litt forsinket, men her er den; revidert prosedyre for legemiddelhåndtering i Grimstad kommune. Den vil bli tilgjengelig i kvalitetspermen i QM+ (regner med at du kan legge den der for meg, Tanja?), og jeg bestiller en del trykte eksemplarer som kan ligge tilgjengelig på arbeidsplassen din.

 

Prosedyren er utarbeidet av kvalitetsutvalget for legemiddelhåndtering, som består av:

ü  Kathrine Melby Holmerud,

ü  Cathrine Holm,

ü  Maria Elisabeth Moen,

ü  Tove Kristin R. Vehus,

ü  Kirsti Hildre Spilling,

ü  Ingrid Hauge Bie,

ü  Tanja Fredensborg,

ü  Arve Falk Lorentzen og

ü  Vegard Vige

 

Så kan det synes behøvelig å komme med noen alvorsord:

 

·         Det er kun vernepleiere og sykepleiere som har lovlig adgang til å håndtere legemidler på vegne av andre.

·         om andre skal gjøre det så må følgende være på plass:

o   de må ha nødvendig opplæring og oppfølging

o   det må foreligge skriftlige rutiner for -

§  hvem som skal delta i dette arbeidet

§  hvilket opplæring de skal ha

§  og prosedyrer for arbeidet

 

·         Den vedlagte prosedyre for legemiddelhåndtering er fastsatt for Grimstad kommunes arbeid med legemiddelhåndtering.

·         Det betyr at du, og alle ansatte i Grimstad som skal håndtere legemidler på vegne av andre, må følge denne prosedyren – til punkt og prikke.  

·         Du er personlig ansvarlig for at du gjør dette

·         Dersom det har oppstått en situasjon der prosedyrens bestemmelser ikke er fulgt, må du skrive en avviksmelding på det inntrufne og ta det opp med din leder.

 

Jeg vet at det i den praktiske hverdagen vil kunne oppstå situasjoner der prosedyrens bestemmelser kan oppleves tungvinte, vanskelige å følge, eller der du ser at situasjonen kunne vært løst på en bedre måte.

 

Men OBS: FØLG LIKEVEL ALLTID PROSEDYREN! om du ikke gjør det så påtar du deg et alvorlig personlig ansvar og utfører en handling som pr definisjon er ulovlig. Så vil vi selvsagt svært gjerne vite om hva det er vi kan forbedre. Jeg vil derfor be deg, i situasjoner der du ser at prosedyren ikke er et godt hjelpemiddel, så snart som mulig, enten direkte, eller via din leder, kontakte oss i kvalitetsutvalget og komme med ditt fortslag til forbedring.

 

OK?

 

Lykke til!

 

 

Grimstad_logo_staende_rgb

Med vennlig hilsen

 

Vegard Vige

Kommuneoverlege

Helsetjenesten

cid:image001.jpg@01CEA3ED.6CF5FC80: 37 25 03 83 / 99262690
www.grimstad.kommune.no

Grimstad 200 liggende cmyk.jpg