15 millioner til innovasjons-partnerskap

Innovasjon Norge forvalter Innovasjonspartnerskap på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal og moderniseringsdepartementet og Samferdselsdepartementet. 24. juni 2020 offentliggjorde Innovasjon Norge at Innovasjonspartnerskap Agder får 15 millioner for å utvikle felles løsning for trygghets- og varslingsteknologi, digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi for barn og unge.

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi. (RKG), ved Kristiansand kommune, står som søkerkommune og prosjekteier, sammen med Agderkommunene Grimstad, Arendal og Lindesnes.

Klikk for stort bildeAase S Hobbesland  – Tildelingen er veldig gledelig og vil bidra til at vi kan videreutvikle det gode samarbeidet innen e-helse mellom Agderkommunene i partnerskap med leverandører. Hensikten er å utvikle og tilby fremtidsrettede og innovative løsninger for innbyggere og pasienter på Agder. Vi håper dette vil kunne ha nasjonal overføringsverdi, sier Aase S Hobbesland, kommunalsjef for helse- og omsorgsektoren i Grimstad kommune, og leder av Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi.

– Innovasjonen går ut på at vi setter innbyggerne i sentrum. Vi arbeider med å flytte perspektivet fra hver enkelt virksomhet til å sette innbyggeren i sentrum - uavhengig diagnose, funksjonsnivå eller tjenestenivå, forklarer Hobbesland. – For å lykkes med dette må det utvikles sømløse teknologiske løsninger og tjenester på tvers av kommuner, fastleger og sykehus. Dette må skje i samarbeid med næringslivet, spesialisthelsetjenesten og innbyggerne selv.