Barnehageopptak 2020

Søknadsfrist er 1. mars 2020 for hovedopptaket, med oppstart i barnehage i august. Det er felles samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen.

Søknad sendes via oppvekstportalen, hvor du logger på med MinID, bankID eller lignende.
Lenke søknadsskjema i oppvekstportalen

Du må søke dersom:

  • Barnet ditt ikke har barnehageplass
  • Barnet ditt har barnehageplass, men du ønsker overflytting til en annen barnehage.

Lovfestet rett til plass i hovedopptaket

  • Barn født før 1. september 2019 har rett til barnehageplass fra august 2020.
  • Barn født i september, oktober og november 2019 har rett til barnehageplass fra den måneden barnet fyller ett år. Barnehagen og kommunen kan velge å tilby plass tidligere.
  • Barn som er bosatt i Grimstad kommune i august (gjelder kommunale barnehager).

Hvis det ikke er plass i noen av barnehagene du har søkt, får du tilbud om plass i en annen barnehage. Retten til barnehageplass innfris når du mottar tilbud om plass i en barnehage. Søker du om å bytte barnehage er du også med i hovedopptaket, og vil få tilbud hvis det er ledig plass.

Private barnehager har egne opptakskriterier som bestemmer hvem som får tilbud om ledige plasser i hovedopptaket.

Dersom du har barnehageplass til ditt barn, men ønsker å søke om endringer eller si opp plassen kan du gjøre dette på foreldreportalen

Søknader som kommer etter fristen 1. mars kan ikke forventes behandlet før etter at hovedopptaket er ferdig i siste halvdel av mars.

Klagerett ved hovedopptak

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.

Klagen skal være skriftlig og sendes til Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad. Kommunen vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeieren. Hvis kommunen godtar klagen, skal barnet tilbys den første plassen som blir ledig i ønsket barnehage etter at søkere med prioritet etter barnehagelovens §14 er tilbudt plass.

Dersom kommunen ikke gir klager medhold, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Formannskapet er kommunens klageorgan. 

Ta gjerne kontakt med barnehagefaglig rådgiver hvis du har spørsmål.

Prioriterte plasser

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak til barnehage. Sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har også prioritet. Vedlegg sendes Grimstad kommune, postmottak, postboks 123, 4891 Grimstad.

Hvor har du rett til å få barnehageplass?

Barnet har rett til plass i den kommunen de er bosatt i. Barnet kan få tilbud om plass i en annen barnehage enn den de har søkt i, dersom det ikke er ledig plass i ønsket barnehage.

Slik foregår opptaket

Opptakskriterier og antall ledige plasser avgjør hvem som kan få plass i ønsket barnehage. Vi sender ut tilbud om plass i første opptaksrunde for hovedopptaket i løpet av mars. Det er 8 dagers svarfrist.

Alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Retten til plass gjelder fra august, tilbud kan om nødvendig bli sendt helt fram til august. Vi anbefaler at søker legger til flere barnehager til søknaden.

Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud. De resterende plassene blir fordelt til søkere i løpende opptak.

Supplerende opptak

Barnehageplassene som blir ledige i løpet av året blir fortløpende tilbudt søkere til aktuelle barnehager. Det gjelder også plasser med oppstart i august som er ledig etter at barn i hovedopptaket har fått tilbud.

Lovfestet rett til plass gjelder ikke ved supplerende opptak.

Når får du svar?

Vi kan ikke si hvor lang tid det kan ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når plasser blir ledige i riktig aldersgruppe.

Personvern i Grimstad kommune

Grimstad kommune har utarbeidet en personvernerklæring hvor du kan lese hvordan kommunen behandler personopplysningene dine. Erklæringen gir deg også en oversikt over hvilke rettigheter du har.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt via e-post: barnehagetjenesten@grimstad.kommune.no eller ta kontakt med Tove Lyngedal tlf. 37296238 eller mobil 994 24 268.