Bredbåndsutbygging - informasjon om planlagte søknader

Grimstad kommune hadde tidligere i vår en høring der innbyggere, næringsliv, lag og foreninger ble oppfordret til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging av bredbånd.

Bakgrunn

Dagens samfunn baserer store deler av tjenestetilbudet på at innbyggerne har tilgang til internett. Det er et relativt godt bredbåndstilbud i Grimstad kommune i dag, men det er fortsatt områder med dårlig dekning. Grimstad kommune arbeider for bedre og mer stabilt tilbud og vil nå søke om midler til ytterligere utbygging hos Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet. Tilskudd er primært rettet mot utbygging av bredbåndstilbud til de husstander som mangler dette i dag.

Om bredbåndsstøtteordningen

Bredbåndsstøtteordningen er en offentlig støtteordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte til utbygging av bredbånd. Aust-Agder Fylkeskommune vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen. For 2018 har Samferdselsdepartementet utarbeidet nye og forenklede retningslinjer for å få støtte til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut.

Midlene skal fordeles til alle fylker etter en fordelingsnøkkel som baseres på den faktiske dekningen som er registrert i Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) siste dekningsundersøkelse.

Kriterier som vurderes ved tildeling av midler til bredbåndsutbygging

 • Områder som ikke har bredbåndsdekning med hastighet på minimum 10 Mbit/s skal prioriteres.
 • Også områder med et eksisterende reelt bredbåndstilbud i intervallet 10-30 Mbit/s kan få støtte til utbygging.
 • Krav om lokale bidrag (medfinansiering, f.eks. dugnad)
 • Prosjektene må innebære et reelt tilbud om bredbånd til alle husstander og bedrifter i det geografiske området det søkes støtte til.
 • Tilbudet skal kunne oppgraderes til minimum 100 Mbit/s i løpet av 2-3 år.

Områder det vurderes å søke støtte i 2018 til å bygge ut

Basert på innspill som har kommet inn, vurderer vi å søke om støtte til utbygging av følgende områder:

 • Beisland – Nygrenda (Fra bakken opp mot Nygrenda (Stømne) til kryss ved Fv 251)
 • Havstad (Området Dolholt/Dalholt – Havstad til Øvre Havstad)
 • Homborsund (Fra krysset Kistevigveien/Homborhave med Høyfallsvik til Kisteviga)
 • Grefstad (Øvre Grefstad – Grefstadvigveien – Grefstadviga)
 • Håland – Stalleland – Igland – Metveit – Kiland – Grøsle – Fillingtveit

Kontaktpersoner i Grimstad kommune som kan gi nærmere informasjon:

 • Eva Sæther - tlf 958 81 844
 • Marit Fagernes - tlf 911 55 106

Kommentarer og eventuelle ytterligere innspill kan også sendes som e-post til postmottak@grimstad.kommune.no
Frist: 24. juni 2018.