Grimstad klare til å hjelpe ukrainske flyktninger

Det er allerede ankommet ukrainere til Grimstad som er på flukt fra krigen, også barn. De oppholder seg foreløpig hos private/bekjente, og kommunen er også kjent med at det er flere på vei hit. Det haster med å bistå dem, og derfor setter kommunen av midler til å bistå flyktninger fra krigen.

- I går fattet formannskapet et hastevedtak om å bevilge midler til medisinsk utstyr til soldater i Ukraina. I dag er det noen av de mange menneskene som er på flukt som trenger vår hjelp. I lys av vedtaket fra formannskapet i går, der det utrykkes stor vilje til å bistå flyktninger fra krigen i Ukraina, så har ordfører i dag benyttet delegert myndighet i hastesaker, skriver ordfører Beate Skretting (H) til kommunestyret.

Opposisjonsleder Marit Grefstad (Ap) støtter initiativet og understreker at Grimstad kommune er gode i nettopp flyktningearbeid.

- I en forferdelig krigssituasjon i Europa skal Grimstad selvfølgelig vise ansvar og ta i mot flyktninger fra Ukraina. Vi føler med det ukrainske folk som har blitt rammet på en umenneskelig måte, sier Marit Grefstad.

- Grimstad har heldigvis unik kompetanse i flyktningearbeid, og jeg har tillit til at alle berørte fagområder gjør sitt for å få på plass gode løsninger for familier, barn og voksne. Det er viktig at vi kan skape en så «normal» hverdag som mulig i en svært unormal og uventet ny virkelighet, avslutter Marit Grefstad.

- Ettersom det foreløpig ikke er på plass noe opplegg hos UDI for å håndtere dette, så trenger kommunedirektøren fullmakt til å pådra kommunen kostnader . Det vil i hovedsak være kostnader til bopel og livsopphold, og andre kostnader hos kvalifiseringstjenesten, boligkontoret, NAV, skoler, barnehager, helsehjelp etc. Vi forventer at UDI vil få på plass et opplegg etter hvert, men inntil da vil kommunen måtte ta kostnadene og iverksette en god håndtering av de som kommer, og det er høyst usikkert om noe av dette vil bli dekket av statlige midler, skriver ordføreren.

Det jobbes nå med å lage et opplegg for flyktningene etter modell av det som benyttes for «alternativ mottaksplass» i kommunen i dag.
 
I lys av formannskapets vedtak i går med stor vilje til å bistå mennesker på flukt under disse grusomme krigshandlingene, så har ordføreren i ettermiddag brukt fullmakt gitt i delegeringsreglementet § 4.2 til å gi kommunedirektør adgang til å iverksette nødvendige tiltak umiddelbart. Oversikt over forbruk av midler vil bli forelagt kommunestyret.
 
Det vil i førstkommende kommunestyremøte bli lagt frem en sak der kommunestyret tar bes ta stilling til videreføring av bistand til flyktninger fra Ukraina. Muligheten for at formannskapet må foreta en hastebeslutning før sitt møte 24.mars er tilstede og formannskapets medlemmer bes være forberedt på det.

- I dag var det imidlertid viktigst å få på plass bistand til dem som trenger det nå, avslutter Beate Skretting.