Grimstad kommune fikk 77,8 millioner kroner i netto driftsresultat i 2021

- Det er gledelig å presentere et svært positivt resultat. Resultatet er betydelig bedre enn opprinnelig budsjett. Kommunens drift er i balanse, mens det er merinntekter fra skatteinngang og lavere pensjonskostnader som gir overskuddet, sier økonomisjef Monica Helland Nordby.

Kommunedirektør Magnus Mathisen er også glad for at resultatet er rekordhøyt.

- Det er flott at økonomien i landet har snudd i positiv retning slik at skatteinntektene øker. Men jeg vil særlig takke alle lederne og medarbeiderne som har vist budsjettdisiplin og sørget for at driften har gått i balanse. Jeg er også glad for at Stortinget stort sett har kompensert kommunens utgifter til koronapandemien.

Overskuddet styrker kommunens disposisjonsfond, som nå er på 256,1 millioner kroner. Selv om Grimstad i likhet med de fleste kommuner i landet fikk et ekstraordinært godt resultat i 2021, så maner kommunedirektøren til forsiktighet.

– Kommunen går inn i en krevende tid med høye investeringer i skolebygg og økende behov for helse og omsorgstjenester. Vi trenger reserver til å håndtere dette.

Økte skatteinntekter
Skatteinntektene ble mer enn 53 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette skyldes at skatteveksten i landet ble betydelig høyere enn det Finansdepartementet anslo. Dette er hovedgrunnen til at Grimstad fikk et rekordhøyt årsresultat, i likhet med mange andre kommuner.

Lavere pensjonskostnader
Pensjonskostnadene er ca. 24 millioner kroner lavere enn budsjettert. Utgiftene for 2021 er imidlertid langt høyere. Det er særskilte regler for kostnadsføring av pensjon i kommunene som gjør at resultatet for 2021 blir godt, mens kostnadene skal belastes kommunens regnskap fordelt over de syv neste årene.

Koronaeffekt
2021 har vært et år med vesentlige budsjettjusteringer i løpet av året. Justeringene er primært gjort på bakgrunn av ekstrautgifter og tapte inntekter som følge av pandemien. De statlige koronamidlene var på 44,2 millioner kroner, men de totale pandemirelaterte kostnadene for Grimstad kommune var litt høyere enn dette.

Resultater for hver sektor

Her er en oversikt over sektorene i kommunen og deres samlede merforbruk eller mindreforbruk i 2021:

  • Helse og omsorg: Merforbruk 14,4 mill. kr.
  • Oppvekst: Mindreforbruk 5,1 mill. kr.
  • Samfunn og miljø: Mindreforbruk 1,5 mill. kr.
  • Stab og støtte (inkl. kommunikasjon, kultur og næring): Mindreforbruk 1,6 mill. kr
  • Fellesområdet: Mindreforbruk 0,2 mill. kr 
  • Selvfinansierende tjenester: Mindreforbruk 5,5 mill. kr
  • Kirke: Balanse
  • Finansområdet: Merinntekter: 81,6 mill. kr.