Grimstad kommune har fått tildelt midler til utbygging av bredbånd

Grimstad kommune søkte i 2021 om offentlig støtte til utbygging av bredbånd i områder der det ikke er tilbud om bredbånd i dag, og der det heller ikke er planlagt noen kommersiell utbygging. 

Det er nå klart at Grimstad kommune har fått tildelt midler til to prosjekter, og inngår avtale med Telenor om utbygging av disse områdene. Områdene dette gjelder er Skiftenes – Hørte og Eide - Nørholmen.

Prosjektet Skiftenes – Hørte strekker seg fra Roresanden langs FV404, og videre langs FV3606 til Froland kommune. Store deler av Eide – Nørholmen er i det siste blitt kommersielt utbygd, men nå vil de resterende husstandene i området også få et tilbud om fiber.

Til sammen 91 husstander vil få tilbud om fiber. Telenor starter prosessen med salg og utbygging ganske snart etter kontraktinngåelse, og planen er at områdene skal være ferdig utbygd i 3. og 4. kvartal 2023. Det vil bli arrangert et folkemøte for innbyggerne, der Telenor informerer om prosjektet. Innbyggere i områdene vil i tillegg få henvendelse fra Telenor med tilbud om å skrive under på avtaler Vi håper at flest mulig ønsker å ta imot tilbudet.

Nettilgang er en forutsetning for digitale tjenester

Områdene som nå blir utbygd er blitt spilt inn som ønskede prosjekter flere år, og vi er nå veldig fornøyd med at det blir en realitet. Det er et stort behov for fiber med tanke på velferdsteknologi, der det satses på at de eldre skal bo lengst mulig hjemme og motta tjenester. Det er også flere familier med barn i skolealder, som er avhengig av å kunne utføre skolearbeidet digitalt. Med pandemi og hjemmeskole, har det vært en utfordring for flere som ikke har hatt tilgang til et fast internett.

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for administrasjon av den offentlige støtten til bredbåndsutbygging i Agder. Fylkeskommunen får et årlig tilskudd fra Kommunal- og distriktsdepartementet, som de sammen med midler fra fylkeskommunen og en kommunal egenandel, bevilger videre til prosjekter i kommunene i Agder.

På bakgrunn av dekningskart og innspill fra innbyggere, kommer kommunen med innspill til fylkeskommunen om ønskede prosjekter.

Det er nå relativt godt bredbåndstilbud i Grimstad kommune, men det er fortsatt områder som er uten et fast bredbåndstilbud. I hovedsak er dette områder i indre bygder fra Skiftenes og langs FV404, blant annet Grøsle, Stalleland, Metveit, Håland og Igland. Dette er områder det jobbes med å få til en løsning.

Kom med innspill til nye utbyggingsområder

Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging. Innspillene vil tas med i vurderingen på områder som kommunen søker om tilskudd til nå i 2022. Høring og mer informasjon finner du under kunngjøringer og høringer.  

Frist for innspill er 10. april 2022.