Grimstad kommune med overskudd på 11,4 millioner kroner

2020 var et krevende år på grunn av koronapandemien. Likevel viser regnskapet at Grimstad kommune ender med et årsresultat på 11,4 millioner kroner. Det budsjetterte årsresultatet var på 10,1 millioner kroner så kommunen leverer et resultat som er 1,3 millioner kroner bedre enn budsjettert.

  Overskuddet går inn i kommunens disposisjonsfond. Dette fondet kan kommunestyret disponere - men her er det samtidig viktig å ha egenkapital til fremtidige investeringer, samt en buffer for eventuelle framtidige underskudd. Totalt disposisjonsfond blir nå 180,3 millioner kroner.

Netto driftsresultat endte på 20,9 mill, 1,4 prosent

Det er gledelig å presentere et positivt resultat. Resultatet er betydelig bedre enn fryktet etter prognosene vi gav i 1. og 2. tertialrapport. Det er fremdeles betydelige merforbruk og utfordringer innen de to store sektorene, helse- og omsorg og kultur- og oppvekst. Samtidig leverer samfunn og miljø og stab og støtte et mindreforbruk. Men resultatet reddes av koronaeffekter som i hovedsak er ført på kommunens finans- og fellesområde, sier økonomisjef Monica Helland Nordby.

Kommunen er kompensert gjennom økt rammetilskudd, utgiftene til lønnsoppgjør er betydelig lavere enn budsjettert og det har også påvirket pensjonsutgiftene. I tillegg er skattesvikten lavere enn fryktet og det lavere rentenivået har påvirket positivt, fortsetter økonomisjefen.

Klikk for stort bilde  Kommunedirektøren er også glad for at endelig resultat er over budsjettprognose.

Takk til alle for innsatsen gjennom dette krevende året vi har vært igjennom. Kommunen har stått i førstelinjen i kampen for å stoppe smitten. Vi har jobbet hardt gjennom 2020 for å fortsatt kunne levere gode tjenester til innbyggerne, selv gjennom krevende prosesser, sier kommunedirektør Olav Kavli.

Koronaeffekt

2020 har vært et år med vesentlige budsjettjusteringer i løpet av året. Justeringene er primært gjort på bakgrunn av ekstrautgifter og tapte inntekter som følge av pandemien. Samtidig er det justert for krisepakkene som er kommet fra nasjonale myndigheter.

Resultater for hvert sektorområde

Her er en oversikt over kommuneområdene og deres samlede merforbruk / mindreforbruk i 2020:

  • Helse- og omsorgssektoren: Samlet merforbruk 25,1 mill. kr
  • Kultur- og oppvekstsektoren: Samlet merforbruk 12,1 mill. kr
  • Samfunns- og miljøsektoren: Samlet mindreforbruk 4,2 mill. kr
  • Stab og støtte: Samlet mindreforbruk 3,6 mill. kr
  • Fellesområdet: Samlet mindreforbruk 9,1mill. kr
  • Selvfinansierende tjenester: Samlet mindreforbruk  2,4 mill. kr
  • Kirke og trossamfunn: Merforbruk: Totalt 0,4 mill. kr
  • Finansområdet: Mindreforbruk: Totalt 18,2 mill. kr

Manøvrere med nøkternhet

Utbruddet av koronaviruset i starten av 2020 preget kommunesektoren dette året, og vil fortsette å ha betydning for den økonomiske situasjonen en god stund fremover.

Når vi summerer opp året under ett så ender vi opp med et godt resultat i Grimstad kommune for 2020. Mye har gått vår vei, på tross av noen mørke utsikter underveis dette året. Ser vi fremover så vil vi fremdeles stå overfor mange økonomiske og driftsmessige utfordringer. Derfor må vi manøvrere med nøkternhet og mane til moderasjon. Det er mange utfordrende og krevende prioriteringer som ligger foran oss, understreker kommunedirektøren.