Kommunale avgifter og eiendomsskatt i forbindelse med koronasituasjonen

Informasjon som gjelder kommunale avgifter, eiendomsskatt og næringsvirksomhet. 

Kommunale avgifter

I forbindelse med pågående koronakrise, og medfølgende forbud mot hyttebruk, så er det en del som lurer på om dette gir grunnlag for fritak reduksjon av kommunale avgifter for VARF (Vann, Avløp, Renovasjon og Feie). Føringene kommunen hittil har fått er at det gjør det ikke. Kommunale avgifter for VARF er basert på selvkostmodellen. Det betyr at innbyggerne betaler avgifter ut fra det som kommunene har i kostnader for å levere tjenestene. Det er ikke noe som tilsier at kostnaden for disse tjenestene blir vesentlig redusert som følge av den situasjonen som råder. Dersom situasjonen blir langvarig, og kostnadsbildet vil endres slik at kommunens utgifter til dette blir lavere, så vil det komme innbyggerne til gode ved at neste års avgifter blir redusert.

Eiendomsskatt

For eiendomsskatt for privatpersoner, så er vurderingen slik at verdien for en bolig eller hytte vil være upåvirket av denne situasjonen. Eiendomsskatten er basert på verdien av boligen / hytten, og det anses som svært lite sannsynlig at verdien vil endres som følge av denne spesielle situasjonen. Eiendomsskatt for privatpersoner endres derfor ikke som følge av dette.

Næringsvirksomhet

For næringsvirksomhet så er situasjonen litt annerledes. Næringslivet prioriteres fra statlig hold. Det vurderes slik at kommunene vil ha adgang til å begrense eventuelle tiltak kun til næringsvirksomhet.

Grimstad kommune kommer med følgende tiltak for å avhjelpe situasjonen for kommunens næringsdrivende:

  1. Eiendomsskatt for perioden 1.april til og med 31.desember 2020 vil i sin helhet bli fakturert på 9.termin med forfall 20.september-20. Dette vil gi næringsdrivende litt likviditetshjelp. (Dette er et kollektivt tiltak som vil gjelde for alle næringsdrivende).
  2. Næringsdrivende som ønsker det og tar kontakt, vil etter søknad kunne få betalingsutsettelse for øvrige kommunale avgifter i inntil 4 måneder. Det vil ikke være noen automatikk i dette, og skjer kun dersom den næringsdrivende selv tar kontakt for å få vurdert dette.

For eventuelt å be om betalingsutsettelse for øvrige kommunale avgifter, vennligst henvend dere til innfordring@grimstad.kommune.no eller tlf 37 25 03 31 / 37 25 03 32.