Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021

Det kan nå søkes om midler til tiltak for at barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Søknadsfrist er 4. desember 2020.

Målet for ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Alle søkerorganisasjoner må har organisasjonsnummer på søknadstidspunktet. 

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som...

A

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til at  barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på på alternative mestringsarenaer

B

  • utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Utprøvingen skal skje i samarbeid med minst to sektorer (offentlig/frivillig/privat) og skal føre til økt samarbeid mellom aktører som bidrar i arbeidet med målgruppen. Metodene/arbeidsmodellene skal bidra til:

C

  • Koordinering av samarbeidet mellom tjenester, samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommuner, frivillig og privat sektor, med mål om økt aktivitet for målgruppen. Det kan søkes om inntil 400 000 kroner per år til dette. 

Slik søker du

Bufdirs søknadsskjema skal benyttes av alle søkere (dette gjelder også søknader fra kommunen).
Det søkes gjennom Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Lenke til søknadsskjema, rundskriv og veileder finners på Bufdirs nettsider.

Se utlysningsteksten på nettsidene til Bufdir 

Kommunens kontaktperson

Turid Thaulow Hamre, koordinator i Familiens Hus
Mobiltelefon 481 28 558
E-post: turid.thaulow.hamre@grimstad.kommune.no