Barnehageopptak 2017

Søknadsfrist er 1. mars 2017 for hovedopptaket og med oppstart i barnehagen i august. Det er felles, samordnet opptak for alle barnehagene i kommunen.

Søknad sendes via oppvekstportalen på Grimstad kommunes hjemmeside, hvor du logger på med MinID, bankID eller lignende.
Lenke til oppvekstportalen.

Hvem må søke?

  • Søkte du barnehageplass før 01.12.2016 og ikke oppdaterte denne innen 31. januar 2017 (se tilsendt e-post), er søknaden slettet. Du må da søke på nytt.
  • Barn som ikke har barnehageplass
  • Barn som har plass, men ønsker overflytting til en annen barnehage.

Hvem har lovfestet rett til barnehageplass

  • Barn som blir 1 år i løpet av august har rett til plass innen utgangen av august.
  • Barn som er født i september, oktober og november har rett til plass fra måneden de fyller 1 år.
  • Barn som er bosatt i Grimstad kommune i august (gjelder kommunale barnehager).
  • Barn med nedsatt funksjonsevne.

Private barnehager har egne opptakskriterier som bestemmer hvem som får tilbud om ledige plasser i hovedopptaket.

Annet

  • Barn som har plass, men ønsker å endre oppholdstiden i barnehagen, kan gjøre det ved å legge inn ønske om å endre type plass under ”mine plasseringer”.
  • Har du allerede søkt kan du sjekke om søknaden på nettsiden er slik du ønsker.
  • Barn som har plass beholder denne frem til skolestart eller til den blir sagt opp.

Søknader som kommer etter fristen 1. mars kan ikke forventes behandlet før etter at hovedopptaket er ferdig i siste halvdel av mars.

Prioriterte plasser

Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak til barnehage. Sakkyndig instans må bekrefte at barnet har nedsatt funksjonsevne. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har også prioritet. Vedlegg sendes Grimstad kommune, Postmottak, Postboks 123, 4891 Grimstad.

Hvor har du rett til å få barnehageplass?

Barnet har rett til plass i den kommunen de er bosatt i.
Du kan få tilbud om plass i en annen barnehage enn den du har søkt i, dersom det ikke er ledig plass i ønsket barnehage.

Slik foregår opptaket

Opptakskriterier og antall ledige plasser avgjør hvem som kan få plass i ønsket barnehage. I løpet av mars sender vi ut tilbud om plass i første opptaksrunde for hovedopptaket. Det er 8 dagers svarfrist.

Alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Retten til plass gjelder fra august, tilbud kan om nødvendig bli sendt helt fram til august.

Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud. De resterende plassene blir fordelt til søkere i løpende opptak.

Informasjon

Mer informasjon om søknad, prioritet ved opptak, rett til barnehageplass, oppholdsbetaling og vedtekter finner du på http://www.grimstad.kommune.no/Tjenester/Barn-og-familie/Barnehageplass/

Trenger du hjelp?

Ta kontakt via e-post: gkbhgfaglig@grimstad.kommune.no eller ring Tove Lyngedal (37 29 62 38), Johanne Rotevatn(37 25 04 92) eller Hildegunn Hausevik Johnsen (tlf 37 25 03 91)

Fant du det du lette etter?