Høring om utbygging av bredbånd i Grimstad kommune 2018

Grimstad kommune vurderer å søke om statlige tilskudd til utbygging av bredbånd i 2018. Innbyggere, næringsliv, lag og foreninger oppfordres til å komme med innspill på områder som er aktuelle for utbygging.

Bakgrunn

Dagens samfunn baserer store deler av tjenestetilbudet på at innbyggerne har tilgang til internett. Det er et relativt godt bredbåndstilbud i Grimstad kommune i dag, men det er fortsatt områder med dårlig dekning. Grimstad kommune arbeider for bedre og mer stabilt tilbud og vil nå søke om midler til ytterligere utbygging hos Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet. Tilskudd er primært rettet mot utbygging av bredbåndstilbud til de husstander som mangler dette i dag.

Om bredbåndsstøtteordningen

Bredbåndsstøtteordningen er en offentlig støtteordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte til utbygging av bredbånd. Aust-Agder Fylkeskommune vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen. For 2018 har Samferdselsdepartementet utarbeidet nye og forenklede retningslinjer for å få støtte til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut.

Midlene skal fordeles til alle fylker etter en fordelingsnøkkel som baseres på den faktiske dekningen som er registrert i Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) siste dekningsundersøkelse.

Kriterier som vurderes ved tildeling av midler til bredbåndsutbygging

  • Områder som ikke har bredbåndsdekning med hastighet på minimum 10 Mbit/s skal prioriteres.
  • Også områder med et eksisterende reelt bredbåndstilbud i intervallet 10-30 Mbit/s kan få støtte til utbygging.
  • Krav om lokale bidrag (medfinansiering, f.eks. dugnad)
  • Prosjektene må innebære et reelt tilbud om bredbånd til alle husstander og bedrifter i det geografiske området det søkes støtte til.
  • Tilbudet skal kunne oppgraderes til minimum 100 Mbit/s i løpet av 2-3 år.

Vi oppfordrer innbyggerne til å rapportere inn reell dekning (mobil og bredbåndshastighet) ved å bruke NKOM sin nettside Nettfart.no (på pc) eller mobilappen Nettfart. Hastighetsmålinger gjort via Nettfart-tjenesten er i utgangspunktet anonyme, men viser hastighet målt på nøyaktig lokasjon. Disse rapporteres umiddelbart til dekningskart i tjenesten, noe som vil bidra til å gi oss et bedre bilde av dekningsutfordringene i ulike deler av kommunen.

Frist for innspill

Alle som ønsker det kan komme med innspill, for eksempel lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner.

Høringsfrist: 6. april 2018

Høringssvar sendes:

Kontaktpersoner i Grimstad kommune som kan gi nærmere informasjon:

  • Eva Sæther - tlf 958 81 844
  • Marit Fagernes - tlf 911 55 106
     

Denne kunngjøringen blir lagt ut på Grimstad kommunes nettside, og på kommunens Facebook-side.

Fant du det du lette etter?