Rådmannens forslag til Budsjett 2019 og Handlingsprogram 2019-2022

1. november 2018 la rådmann Tone Marie Nybø Solheim fram forslag til budsjett for 2019 og handlingsprogram for 2019-2022. Du finner budsjettdokumentene på nettsiden vår, og du kan også se opptak av rådmannens budsjettframlegg.

Lenke til opptak av rådmannens budsjettframlegg

Dokumenter

Sammendrag fra budsjett 2019

Budsjett og handlingsprogram bygger på kommunelovens prinsipper om realistisk budsjettering. Budsjettet bygger på situasjonen per oktober 2018. Endringer etter dette er ikke hensyntatt. Budsjettet bygger videre på regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 av 8. oktober 2018. Endringer som følge av forlik i Stortinget i desember tas opp i egen politisk behandling i 2019. Alle tall i budsjett og handlingsplan oppgis i faste 2019-priser. Kommunens samlede driftsinntekter (ekskl. finans) er budsjettert med 1 779,8 mill. kroner i 2019.

Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør ca. 65 % av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kan disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunen. Hensikten med inntektssystemet er å jevne ut kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne. I perioden 2019-2022 legges det til grunn en kostnadsindeks på 99,14 % I 2018 er tilsvarende tall 99,46 %. Dette betyr at etter statens beregninger, skal Grimstad kommune bli noe rimeligere å «drifte» fra 2019. Det viktigste grepet i rådmannens budsjettforslag, sett i forhold til regjeringens anslag for Grimstad kommune i 2019, er at rådmannen har budsjettert de frie inntektene 26,8 mill. kroner lavere enn statsbudsjettforslaget. Årsaken til dette er at regjeringens forslag bygger på de ekstraordinært høye skatteinntektene i Grimstad i 2017, noe rådmannen ikke finner det forsvarlig å budsjettere med.

Lønnsutgiftene utgjør mer enn 60 % av kommunens totale driftsutgifter. For enkelte enheter utgjør lønnskostnadene over 90 % av den totale økonomiske rammen. Personalbudsjettet for kommunen redegjør for antall årsverk sektorvis og på enheter/områdenivå. Kommunen har totalt budsjettert med 1 329 årsverk for 2019. Det er en økning på 14 årsverk i forhold til budsjett 2018. Endringer kommer som følge av aktivitetsøkning, og konsekvenser av politiske vedtak som er iverksatt i løpet av 2018.

Handlingsprogrammet legger opp til et brutto investeringsnivå på 915,6 mill. kroner totalt for perioden, mens investeringene er 274,8 mill. kroner for 2019. De største investeringene i 2019 er ferdigstillelse av ny sentrumsbarnehage (20,0 mill.) og skolepakke 3: Holviga og Fjære (21,9 mill.). Det er i tillegg lagt inn 25,5 millioner kroner til nødvendig ombygging og ventilasjonsanlegg på Frivolltun/Grom. 5,7 mill. ligger inne i 2019. Ny svømmehall ligger inne med totalt 73,0 mill. kroner og ferdigstillelse i 2021. 3,0 mill. kroner er lagt inn for oppstart/prosjektkostnader i 2019. Det har kommet en henvendelse fra Froland kommune om muligheter for å støtte svømmehallen i Grimstad, dersom Grimstad bidrar i deres planlagte skiskytteranlegg. Dette er et naturlig punkt å vurdere nå i 2019 som en del av utredningen av ny svømmehall (oppstartsprosjektet). Rådmannen har ikke lagt inn tilskudd til skiskytteranlegget nå i dette budsjettforslaget.

Det legges ikke opp til noen endringer i eiendomsskatten i 2019. I statsbudsjettet for 2019 ligger det inne forslag for endring av eiendomsskatteloven. Regjeringen foreslår at maksimal skattesats for bolig- og fritidsbolig reduseres fra syv til fem promille fra 2020. Forslaget har ingen betydning for budsjettåret 2019.

Fant du det du lette etter?