Økonomisk analyse for Grimstad kommune

Grimstad kommunes utgifter er større enn budsjettert, og kommunen har over år arbeidet med å etablere en sunn økonomisk drift og skaffe handlingsrom til fremtidige utfordringer og variasjoner i behov. Sammen med et klart politisk oppdrag, er dette bakgrunnen for at rådmannen nå legger frem en økonomisk analyse som skisserer et teoretisk handlingsrom for å bedre kommunens økonomiske situasjon. Analysen skal bidra til at Grimstad kommune når de politiske vedtakene om omstilling, effektivisering og økonomisk handlingsrom.

Analysen vil være deler av grunnlaget for budsjettprosessen 2020 og økonomiplanperioden 2020-23. Rapporten ble lagt frem for referansegruppen onsdag 9. mai . Referansen består av formannskap, gruppeledere, utvalgsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe.

Kommunestyret får en gjennomgang av den økonomiske analysen 17. juni 2019. Hovedutvalgene vil bli holdt løpende orientert om arbeidet.

Analysen

Se Økonomisk analyse for Grimstad kommune (PDF, 4 MB)

Analysen konkluderer med at kommunen har svake finanser, middels tjenestekvalitet og høyt kostnadsnivå i tjenestene.

- Det er viktig å understreke at rapporten viser kommunens totale teoretiske handlingsrom sammenlignet med andre. Vi vil i arbeidet videre vurdere hvilke områder vi skal se nærmere på og vi er opptatt av å omstille til effektive tjenester med fremdeles tilstrekkelig god kvalitet. Vi skal bygge et tjenestetilbud som er bærekraftig på sikt, sier rådmann Tone Marie Nybø Solheim.

Mandatet

For å komme i balanse og ha forsvarlig drift må Grimstad kommune sørge for en årlig og varig utgiftsreduksjon på 60 millioner de neste fire årene. Dette legges til grunn i mandatet rådmannen gir tre arbeidsgrupper som starter sitt arbeid i dag.

Arbeidsgruppene skal finne tiltak som reduserer netto driftsutgifter i hver sine tjenestesektorer. Gruppene skal finne ut hvordan besparelser best kan gjennomføres og hvordan man eventuelt kan styrke inntektssiden eller redusere behovet for planlagte investeringer.

Se mandatet for arbeidet (PDF, 327 kB)

Arbeidet legges frem for referansegruppen i slutten av august.