Slik sikrer vi trygt drikkevann i Grimstad kommune

Den siste tiden har nyhetsbildet vært preget av hendelser som gjelder forurenset drikkevann, og dette har skapt usikkerhet  hos mange. I Grimstad kommune, som i hele Norge forøvrig, vurderes og kontrolleres drikkevannskvaliteten i henhold til den såkalte drikkevannsforskriften. Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille en rekke krav til vannforsyning og vannkvalitet. 

Kontroller og rutiner

Mattilsynet har hvert år kontroll med vannbehandlingssystemet i Grimstad kommune. Under de siste tilsynene har det ikke vært noen avvik, og de avvikene som har vært tidligere, har vært enkle å lukke.

Kommunen har nedskrevne prosedyrer for de aller fleste hendelser som kan oppstå når det gjelder vannforsyningen. Hvert år holdes det én til to beredskapsøvelser der hele datastyringen av anlegget legges ned og anlegget styres manuelt. Dette gjøres for å være forberedt på eventuelle dataangrep eller andre uønskede hendelser som kan ramme datastyringen. Her øver hele vaktlaget sammen.

I tillegg er det er døgnkontinuerlig vakt på vannforsyningssystemet.

For noen år tilbake hadde kommunen en omfattende ROS-analyse sammen med Sintef, Niva og Arendal kommune angående hele nedslagsfeltet, inkludert vannbehandlingsanleggene i Arendal og Grimstad.

Samarbeid med nabokommuner

Grimstad kommune samarbeider med Arendal kommune angående gjensidig vannforsyning tilfelle noe skulle skje med noen av vannverkene. Her mangler Arendal kommune fremdeles en trykkforsterker slik at de kan forsyne lenger enn frem til Vik, men dette jobber de med å få på plass. Vi har også gjensidig avtale med Lillesand, der vi kan benytte hverandres kapasitet når det gjelder transport av vann ut til abonnentene hvis det skulle oppstå en slik situasjon.

Ledningsnettet

Vi jobber hele tiden med kontinuerlig forbedring både når det gjelder det driftsmessige på de tekniske vannanleggene, eller ute på ledningsnettet. Kommunens eldste ledningsnett er fra ca. 1960.
Normalt sier vi at ledningsnettet skal ha levetid på 100 år. Når det gjelder ledningsnettet har vi satt fokus på utskifting av de siste eternittledningene vi har i kommunen.

Vi har sammen med Asplan Viak skrevet ny hovedplan for vannforsyningen (2017-2026) den sette premissene for hva som skal prioriteres de neste årene. Planen ble godkjent 13.02.2018. Ut fra hovedplanen lager vi en handlingsplan 3-4 år frem i tid, hvor vi setter opp investeringene med kostnader.

Internkontroll

Kommunen har en prosjektgruppe på fem personer som jobber med internkontrollen for vannforsyningen (ute- og inne-stab for å få dette godt forankret). Internkontrollen gjennomgås ca. hvert 2. år, men oppdages det saker som må forbedres, rettes dette kontinuerlig.

Prøvetaking av vannet er en del av internkontrollen. For å finne nødvendige prøvetakingspunkt er det foretatt en farekartlegging hvor vi har sett på hele vannforsyningen fra nedbørsfelt til vannkilde, gjennom vannbehandlingsanlegget opp til høydebasseng, ut fra høydebasseng via ledningsnett/trykkforsterkere til de som bor høyt og helt frem til tappekranene i boligene.

Vi sender hver uke vannprøver inn til godkjent analyselaboratorie. I tillegg tar vi egne analyser minst tre ganger i uken på vannbehandlingsanlegget. Dersom det oppdages uregelmessigheter, tas dette tak i med en gang og rettes opp. Vi har eget GSM-varslingssystem (digitalt mobiltelefonsystem)  ut mot abonnentene hvis det skulle bli nødvendig.

Alle våre tekniske anlegg ute på nettet har daglig tilsyn via driftskontrollen, i tillegg er det ukentlig visuell/teknisk kontroll av høydebasseng, trykkforsterkere og fordelingskummer rundt i kommunen.

De tre høydebassengene vi har i kommunen er alle i betong og overdekket. Det eldste er fra 1980-tallet. Bassengene blir tappet ned og rengjort hvert 3. år.

Kapasitet på vannforsyningen

Kapasiteten på vannforsyningen er i dag ca. 22000 m3/døgn. Kommunen holder på å skifte ut den gamle eternittledningen fra vannverket og opp til Solbergåsen høydebasseng. Dagens ledning er 300 millimeter, mens den nye er 500 millimeter. Vi planlegger også utvidelse av høydebassengkapasiteten på Solbergåsen i 2020. Sammen vil dette bedre forsyningssikkerheten i kommunen ytterligere.

Det er gode rutiner og kontroll på vannforsyningen i Grimstad kommune.
Uhell kan skje, men da er det uhell.