Søknadsfrist for strømstøtteordningen for frivillige lag og organisasjoner

Frist for å søke gjennom det nasjonale søknadsskjemaet er 15. mars 2022 kl. 13.00.

Kommunene skal fordele strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke at de høye strømprisene fører til redusert aktivitet og høyere deltakeravgifter i frivillige organisasjoner.
 

Krav til kommuner som fordeler tilskudd

 • Tilskuddet skal overføres til frivillige organisasjoner i sin helhet, så raskt som mulig.
 • Kommunen skal gi informasjon om ordningen til bredden av lag og foreninger.
 • Kommunen skal gi tilskudd til alle frivillige organisasjoner som oppfyller kravene.


Krav til organisasjoner som mottar tilskudd gjennom kommunene

 • Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret er tilskuddsberettiget.
 • Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er tilskuddsberettiget. Det gjelder for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner (og tilknyttede virksomheter) som har strøm- eller fjernvarmekostnader får tilskudd, uavhengig av hvordan eierskap og driftsform på virksomheten som har strøm- eller fjernvarmeavtalen er organisert.
 • Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet.
 • Organisasjoner som leier lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader kan også søke.
 • Alle søkere må kunne dokumentere utgifter til strøm eller fjernvarme.


 

Søkerne blir bedt om å oppgi følgende informasjon:

 • Navn på organisasjon
 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktinformasjon
 • Kontonummer
 • KWt forbruk desember og januar
 • Kommentarfelt
 • Strøm- eller fjernvarmeregning for desember og januar som vedlegg

 

Kommunale eller kommersielle virksomheter kan ikke få tilskudd. Det er ikke anledning til å få dekket økte strømutgifter i private hjem.

Lenke til søknadsskjema

 

Mer informasjon om strømstøtteordningen og retningslinjer.