Status på bredbåndsutbygging i Grimstad kommune

Grimstad kommune arbeider for tiden med bredbåndsutbygging basert på prosjekter for 2018 og 2019.  2018-prosjektene gjelder områdene Beisland-Nygrenda og Havstad, og 2019-prosjektene gjelder områdene Grefstad og Kleppekjærveien.

Status 2018-prosjektene

Basert på innspill som kom inn søkte kommunen om støtte til utbygging i flere områder. Det er fylkeskommunen som har prioritert søknadene i Aust-Agder og for Grimstad ble det tildelt tilskuddsmidler til følgende to områder; Beisland-Nygrenda og Havstad.

Status per desember 2019 er at kommunen har inngått en intensjonsavtale med Afiber AS for begge områdene. Det planlegges informasjonsmøte i løpet av januar/februar der det vil bli informert om prosjektet og videre framdrift.
Informasjonsmøtet vil bli annonsert på nettsidene og i lokalavisen.

Status 2019-prosjektene

I 2019 spilte Grimstad kommune inn flere områder som var aktuelle for bredbåndsutbygging. Nkom godkjente fylkeskommunens prioritering av prosjekter. For Grimstad resulterte det i tilskuddsmidler til områdene Grefstad og Kleppekjærveien.

Summen som Grimstad kommune er tildelt er unntatt offentlighet på grunn av konkurransehensyn, siden anskaffelsesprosessen er besluttet å starte i januar.

Hva er bredbåndsstøtteordningen?

Bredbåndsstøtteordningen er en offentlig støtteordning over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte til utbygging av bredbånd. Det er Aust-Agder fylkeskommune som vurderer og rangerer søknadene, deretter foretar Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) den endelige godkjenningen av prosjektene opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen. Realisering av prosjektene med hensyn til finansiering er et spleiselag mellom stat, fylke og kommune.

Etter at kommunen har fått tildelt tilskuddsmidler, iverksetter DDA (Det Digitale Agder) en anskaffelsesprosess. Målet med anskaffelsesprosessen er at kommunen skal få på plass en intensjonsavtale med en leverandør om bredbåndsutbygging. Hvis det inngås intensjonsavtale mellom utbygger og kommunen begynner kartleggingsfasen der utbygger kontakter de aktuelle adressene i områdene for å tilby bredbånd. Denne kartleggingen danner deretter grunnlaget for en eventuell utbyggingsavtale mellom kommune og utbygger. Hvis utbyggingsavtalen blir signert, starter selve jobben med å tilrettelegge infrastrukturen slik at boligene i de aktuelle områdene kan få levert bredbånd.