Stor usikkerhet om økonomien i 2022

Driften har ikke vært innenfor budsjettrammene i første tertial. Økte strømkostnader og nye ressurskrevende brukere er de største negative driverne for økonomien, og det rapporteres generelt om at rammene i sektorene oppleves som svært stramme. Men den største usikkerheten for 2022 er om koronarelaterte utgifter vil bli dekket av staten.

Dette kan utgjøre store beløp for kommunen, anslagsvis mellom 40 og 50 mill. kroner. Kommunedirektøren vurderer koronakostnadene som engangskostnader, og dersom staten ikke dekker disse midlene foreslår kommunedirektøren at de dekkes av disposisjonsfond.

Økt skatteinngang og reduserte pensjonskostnader bidrar imidlertid positivt, selv om regjeringen i revidert nasjonalbudsjett reduserer rammetilskuddet til kommunen.

- Sett bort fra usikkerheten rundt koronakostnadene vil økte skatteinntekter og reduserte pensjonskostnader gi kommunen et økt handlingsrom, sier kommunedirektør Magnus Mathisen.

Kommunedirektøren foreslår å revidere årets budsjett med å dekke opp for lønnsoppgjøret, strømkostnaden og styrking av tjenester med særskilte økonomiske utfordringer. I tillegg foreslår kommunedirektøren en satsing på bolig- og næringsutvikling og juristkompetanse.

- Det er svært positivt at arbeidsledigheten er kraftig redusert, og det vil kunne forsterke trenden med økte skatteinntekter.

Kommunedirektøren peker også på noen større faktorer som vil være styrende de nærmeste årene.

- Eldrebølgen med økning i antall innbyggere over 80 år skaper allerede sterkt press på hjemmetjenestene og institusjonsplassene. Men også ressurskrevende tjenester opplever en økning i behovet. Dette setter krav til investeringsprogrammet innenfor helse og omsorg.

- Etableringen av Morrow vil øke behovet for boliger og gi nye muligheter for næringsutvikling. Dette kan påvirke veksten positivt, men forutsetter at kommunen bidrar aktivt for å realisere utviklingen. En vekst i den yngre befolkningen vil gjøre eldrebølgen lettere å håndtere for kommunen.

Resultater per sektor

- Etter første tertial er det et samlet netto merforbruk på 19,7 mill kr. Merforbruket er basert på at sektorene samlet sett ikke holder seg innenfor de budsjetterte rammene og at regjeringen ikke har dekket de koronarelaterte kostnadene, sier økonomisjef Monica Helland Nordby.

- Tallene hadde vært enda dårligere om ikke skatteinngangen var betydelig bedre enn forventet.

Resultater for hver sektor

Her er en oversikt over sektorene i kommunen og deres samlede merforbruk eller mindreforbruk per 30. april:

·       Helse og omsorg: Merforbruk 3,7 mill. kr. 

·       Oppvekst: Mindreforbruk 0,1 mill. kr. 

·       Samfunn og miljø: Merforbruk 3,2 mill. kr.

·       Stab og støtte: Merforbruk 0,4 mill. kr 

·       Kommunikasjon, kultur og næring: Merforbruk 0,3 mill kroner

·       Fellesområdet: Mindreforbruk 0,1 mill. kr

·       Finansområdet: Merforbruk: 12,3 mill. kr.