Tiltak for å sikre økonomisk handlingsrom i Grimstad kommune

For å sikre Grimstad kommune en bærekraftig økonomisk utvikling, samt handlingsrom for å møte fremtidige behov og ønsker, er det nedsatt arbeidsgrupper for hver sektor for å finne mulige innsparingstiltak.

Arbeidsgruppene overleverte overlevert sin rapport til rådmannen 30. august 2019 . Rapporten vil bli brukt som innspill i den videre budsjettbehandlingen. Mandatet til arbeidsgruppene har vært å legge frem innsparingstiltak tilsvarende 60 millioner.

Grimstad kommune har i flere år hatt et større forbruk enn budsjettert, men ekstraordinære inntekter ved årsslutt har likevel gitt et positivt resultat samlet for kommunen. Dette er en trend vi ikke kan forvente fremover. Vi er derfor nødt til å gjennomføre nødvendige tilpasninger for å tilrettelegge for en robust og forutsigbar kommunal økonomi.

Kommunen er anbefalt å budsjettere med et positivt resultat for å kunne tåle nødvendige omstillinger, nye behov og fremtidige investeringer. Kommunestyret har derfor vedtatt det skal budsjetteres med ca 30 millioner kroner i overskudd.

Agenda Kaupangs økonomiske analyse har sammenlignet vårt regnskap behovsjustert med sammenlignbare kommuner viser at vi driver 60 millioner dyrere enn gjennomsnittet på deler av kommunen uten at dette gir tydelige kvalitetsforskjeller.

Rådmannen ser det nødvendig å fremme forslag om kutt på 60 millioner kroner for å sikre budsjettilpasninger og imøtekomme ønsket om et positivt resultat for kommunen.