Budsjett og handlingsprogram

Budsjett 2021 og handlingsprogram 2021-2024

Vurderinger rundt Fjære skole

Prioritering av skolebygg i investeringsprogrammet 2021-2028

Budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023

Budsjett 2019 og handlingsprogram 2019-2022

Budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021

Tidligere budsjett og handlingsprogram

2017

2016

Om budsjett og handlingsprogram

Handlingsprogram

Kommuneloven sier at:

  • Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan/handlingsprogram
  • Handlingsprogrammet skal omfatte minst de fire neste budsjettår
  • Handlingsprogrammet skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte.
  • I handlingsprogrammet skal det for hvert enkelt år planen omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp

Budsjett

Kommuneloven sier at:

  • Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret
  • Kommunestyret skal innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår
  • Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette
  • Kommunestyrets bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede organer