Revisjon av kommuneplanens arealdel

Grimstad kommune har revidert kommuneplanens arealdel. Revisjonsarbeidet startet opp vinteren 2018. Forslag til revidert kommuneplan lå ute til offentlig ettersyn i perioden 16.04.19 – 31.05.19. Kommuneplanens arealdel 2019-2031 ble vedtatt 21. oktober 2019.  

I etterkant av vedtaket ble det oppdaget en rekke feil i kartet. I tillegg ble det vedtatt en bestemmelse, som i etterkant viste seg å være ugyldig. Det ble derfor gjennomført en endring av forenklet prosess. Forslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 11.07.20 – 22.08.20. Kommuneplanens arealdel 2019-2031 ble vedtatt 27. oktober 2020. 

  Prosess og milepæler

  Kommunal- og moderniseringsdepartementets avgjørelse

  12. november 2020

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet avgjorde innsigelsene 3. september 2020

  Innsigelse til B44Hesneslandet ble opprettholdt og tas ikke inn i kommuneplan. Innsigelse til N05 Flade Rivingen ble ikke tatt til følge og området tas inn i kommuneplan.

  Kommuneplanens arealdel 2019-2031 med innsigelser - kunngjøring av vedtak

  Grimstad kommunestyre har i møtet 21.11.19, sak 19/118 i medhold av plan- og bygningsloven §§ 11-15 og 11-16 vedtatt Kommuneplanens arealdel 2019-2031 med innsigelser.

  Planen består av kart, bestemmelser og beskrivelse med konsekvensutredning.

  Innsigelser:

  Det foreligger uløste innsigelser til

  • Felt B44 Hesneslandet, avsatt til framtidig boligbebyggelse på Hesnes.
  • Felt N05 Flade Rivingen, avsatt til framtidig næring i Groosefjorden.

  Innsigelsene ble ikke løst gjennom mekling med de respektive innsigelsesmyndigheter og oversendes derfor til behandling og avgjørelse hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Inntil saken er avgjort, er kommuneplankartet uten rettsvirkning for disse feltene, som er markert hvitt på kartet.

  Gyldighet:

  Med kommunestyrets vedtak av kommuneplanens arealdel er denne straks bindende for arealbruk, med unntak av de feltene det er fremmet innsigelse til jf. plan- og bygningslovens § 11-16.

  Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-15. Vedtaket kan ikke påklages. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må sendes Grimstad kommune etter reglene i plan- og bygningslovens § 15-1.

  Innkomne merknader og innsigelser i høringsperioden 16.04.19 - 31.05.19

  Her finner du samtlige merknader fra privatpersoner, velforeninger og forslagstillere, samt merknader og innsigelser fra offentlige høringsparter.

  Vi minner om at Aust-Agder fylkeskommune har utsatt frist og kommer med endelige merknader 25.06.19

  Kommuneplanens arealdel 2019–2031 - offentlig ettersyn og høring

  15/4-19: I møte 1. april 2019 vedtok kommunestyret å legge ut "Kommuneplanens arealdel 2019–2031" til offentlig ettersyn.

  Aktuelle dokumenter

  (Lenkene til enkelte av dokumentene er fjernet. Det er dokumenter som er kommet i ny versjon etter at kommuneplanens arealdel 2019-2031 ble vedtatt)

  Har du merknader til forslaget?

  Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

  • Pr. brev: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad.
   Konvolutten merkes: Kommuneplanens arealdel 2019–2031
  • Pr e-post: postmottak@grimstad.kommune.no
   E-posten merkes: Kommuneplanens arealdel 2019–2031

  Høringsfristen var 31. mai 2019.

  Melding om fastsatt planprogram

  Grimstad kommunestyre har i møte 29.10.18, sak 18/130 fastsatt planprogram for Kommuneplan 2019-2031, endring av arealdel

  Behandling 

  Revidert planprogram

  Vedtak 

  Arbeidsmøte i kommuneplanutvalget

  18. 10.2018:
  Kommuneplanutvalget har behandlet anbefalinger av arealinnspill som går til videre konsekvensutredning. 

  Vedtak

  Høringsfrist

  Høringsfristen for innspill og merknader til kommuneplanens arealdel var 15. august 2018.
   

  Varsel om oppstart, offentlig ettersyn av planprogram og invitasjon til arealinnspill

  11.06.2018:
  Det er varslet oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel for Grimstad kommune. Samtidig sendes forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Frist til å komme med innspill til ny arealdel og merknader til planprogrammet er 15.08.2018.

  Åpne informasjonmøter

  07.06.18
  Grimstad kommune har startet opp arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. I den forbindelse arrangeres det til to åpne informasjonsmøter kommende uke:

  • Eide skole mandag 11. juni kl 18:00
  • Grimstad rådhus torsdag 14. juni kl 18:00


  Alle er velkomne til å delta på møtene.

  Arbeidsmøte kommuneplanutvalget – 15.02.2018

  Kontaktinfo

  Kontaktperson:
  Maria Lauvdal
  Arealplanlegger
  37 25 01 42