Revisjon av kommuneplanens arealdel

Grimstad kommune reviderer for tiden kommuneplanens arealdel. Revisjonsarbeidet startet opp vinteren 2018. Forslag til revidert kommuneplan lå ute til offentlig ettersyn i perioden 16.04.19 – 31.05.19. Kommuneplanens arealdel 2019-2031 forventes vedtatt høsten 2019.  

Prosess og milepæler

Innkomne merknader og innsigelser i høringsperioden 16.04.19 - 31.05.19

Her finner du samtlige merknader fra privatpersoner, velforeninger og forslagstillere, samt merknader og innsigelser fra offentlige høringsparter.

Vi minner om at Aust-Agder fylkeskommune har utsatt frist og kommer med endelige merknader 25.06.19

Kommuneplanens arealdel 2019–2031 - offentlig ettersyn og høring

15/4-19: I møte 1. april 2019 vedtok kommunestyret å legge ut "Kommuneplanens arealdel 2019–2031" til offentlig ettersyn.

Aktuelle dokumenter

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

  • Pr. brev: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad.
    Konvolutten merkes: Kommuneplanens arealdel 2019–2031
  • Pr e-post: postmottak@grimstad.kommune.no
    E-posten merkes: Kommuneplanens arealdel 2019–2031

Høringsfristen var 31. mai 2019.

Melding om fastsatt planprogram

Grimstad kommunestyre har i møte 29.10.18, sak 18/130 fastsatt planprogram for Kommuneplan 2019-2031, endring av arealdel

Behandling 

Revidert planprogram

Vedtak 

Arbeidsmøte i kommuneplanutvalget

18. 10.2018:
Kommuneplanutvalget har behandlet anbefalinger av arealinnspill som går til videre konsekvensutredning. 

Vedtak

Høringsfrist

Høringsfristen for innspill og merknader til kommuneplanens arealdel var 15. august 2018.
 

Varsel om oppstart, offentlig ettersyn av planprogram og invitasjon til arealinnspill

11.06.2018:
Det er varslet oppstart av revisjon av kommuneplanens arealdel for Grimstad kommune. Samtidig sendes forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Frist til å komme med innspill til ny arealdel og merknader til planprogrammet er 15.08.2018.

Åpne informasjonmøter

07.06.18
Grimstad kommune har startet opp arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel. I den forbindelse arrangeres det til to åpne informasjonsmøter kommende uke:

  • Eide skole mandag 11. juni kl 18:00
  • Grimstad rådhus torsdag 14. juni kl 18:00


Alle er velkomne til å delta på møtene.

Arbeidsmøte kommuneplanutvalget – 15.02.2018

Kontaktinfo

Kontaktperson:
Maria Lauvdal
Arealplanlegger
37 25 01 42