Del av Holvigasvingen

Varsel om oppstart. Frist for innspill er 13.11.19

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for oppføring av et bofellesskap innenfor gnr/bnr 200/5, med tilhørende atkomstveier og infrastruktur. Det vil også gjøres mindre justeringer av turveien i området, samt for vendehammeren innenfor gnr/bnr 3/2.

Det gjøres oppmerksom på at endringen av reguleringsplanen kan bli gjennomført etter en enklere prosess jf. PBL § 12-14. Etter gjennomført høringsrunde vil Grimstad kommune vurdere om planen skal undergis ordinær endringsprosess eller enklere endringsprosess. Ved enklere prosess kommer planforslaget forelegges berørte med frist for uttalelser på 3 uker. Ved ordinær prosess blir forslaget send på høring og offentlig ettersyn med en frist for uttalelser på 6 uker.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon.

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 13. november 2019