Detaljregulering for 200/601- dagligvarehandel Grooseveien 2

Høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist 09.08.21

Formål

Hensikten med planen er å tilrettelegge for rivning av eksisterende dagligvarebygg på Grooseveien 2 og oppføring av en ny butikk i en etasje med tilhørende markparkering.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for merknader

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 9. august 2021