Detaljregulering for 200/601- dagligvarehandel Grooseveien 2

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Frist for innspill er 14.12.20

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for dagligvarebutikk. I kommuneplanen er området avsatt til næringsområde. I eksisterende reguleringsplan er området avsatt til boliger. Kommunestyret vedtok 27.10.2020 at det kan etableres dagligvarebutikk uten å inkludere boliger.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 14. desember 2020.