Endring av reguleringsplan for Østerhus–Morviga, del av område N1 (del av Bibelskoleområdet)

Siste behandling

Klagebehandling 
Vedtatt detaljregulering. Frist for klage er 2. april 2024. 

Formål

Hensikten med planendringen er å tilrettelegge for et nytt internatbygg på sørsiden av Bibelskole-området.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres endringer av endring av reguleringsplan for Østerhus – Morviga, del av område N1 (del av bibelskole-området) vedtatt av teknisk utvalg i forbindelse med klagebehandling den 27.02.24 i sak 24/30.

Endringen gjelder:

  • Foreslåtte tiltak, bygg og parkering, vurderes å kunne bidra til endring av avrenningen. En bestemmelsene for å sikre løsning for overvannshåndtering har blitt lagt til planbestemmelsene.   

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no 

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 2. april 2024.

Dokumenter

Plan endelig vedtatt med endringer (27.02.2023)