Forslag til trafikksikkerhetsplan 2018 – 2021 på høring

Det er utarbeidet en høringsutgave av trafikksikkerhetsplanen. Rådmannen inviterer publikum og ulike virksomheter til å komme med innspill på høringsforslaget. Svarfrist er 3. april 2018.

Kort orientering

Melding om påbegynt planarbeid ble gitt 20.04. 2017. Kommunen inviterte organisasjoner og virksomheter, statlige og fylkeskommunale fagmyndigheter og andre om å komme med innspill til utformingen av planen. Svarfrist var satt til 5. juni 2017. Fem eksterne virksomheter responderte.

Rådmannen la fram et planforslag til trafikksikkerhetsplan for perioden 2018 – 2021 til behandling i en rekke politiske utvalg i januar d.å. Forslaget ble sluttbehandlet i kommunestyret 29. 01. og enstemmig vedtatt (se Øvrig dokument, saksprotokoll fra kommunestyret).

Innspill til høringsutgaven vil bli drøftet i plangruppen. Etter høringsrunden vil rådmannen utarbeide endelig trafikksikkerhetsplan og fremme denne for politisk behandling før sommerferien 2018.  

I høringsutgaven er følgende endringer gjort i forhold til planforslaget:

  • er endret. Hjertesone er her tydelig profilert.
  • I Innledning opplyses det om at Trafikksikkerhetsplanen 2018 – 2021 er en strategisk temaplan.
  • I pkt. 1.2. - Avgrensning av planen - er ny byplan skiftet ut med torg- og gatebruksplanen.
  • I pkt. 2.9.1. opplyses det om at en felles strategiplan for Agderfylkene er under utarbeidelse. Nå foreligger et forslag til planprogram for Strategiplan for trafikksikkerhet i Agder 2018 – 2029. I høringsutgaven brukes denne benevnelse.
  • I høringsutgaven er det i pkt. 4.1 «Hjertesone ved alle kommunale grunnskoler» foretatt enkelte mindre tekstendringer og –presiseringer.
  • I planforslaget s. 31 (Vedlegg) om Drottningborg ungdomsskole opplyses det at skolen er lokalisert på Hesnes. Dette gjelder kun den videregående skolen.           Drottningborg ungdomsskole holder til i lokalene til den tidl. Høyskolen i Agder i Grooseveien 36. Feilinformasjonen beklages.

Aktuelle dokumenter

Har du innspill?

Merknader og innspill kan sendes kommunen på én av følgende måter:

Svarfrist

Innspill må være sendt innen 3. april 2018.

Ønsker du mer informasjon?

Ønskes nærmere kontakt og/eller informasjon om planarbeidet, ta kontakt med Svein Frøytlog,  telefon  37 25 01 44 eller på mobil 913 23 857.

Fant du det du lette etter?