Gang- og sykkelvei Kryssen - Egra, Frvioll

Offentlig ettersyn. Frist for merknader er 22.06.20

Formål

Hensikten med forslaget er å legge til rette for en ca 500 meter lang gang- og sykkelvei langs Fjæreveien mellom Kryssen og Egra på Frivoll.

Anlegget foreslås plassert på sørsiden av Fjæreveien. For å få til dette må en del av Fjæreveien forskyves noe mot nord.

Med hensyn til grunneierforhold og stedets miljø er en mer areal-effektiv løsning blitt valgt. Selv med denne løsningen forutsetter planforslaget nedbygging av dyrka mark og grunnerverv.

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende måter:

Frist for innspill

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 22.juni 2020