Høring - Besøksstrategi for Raet nasjonalpark

Raet nasjonalpark har i samarbeid med Rådgivende utvalg og med solid deltakelse i kommunene, utarbeidet en besøksstrategi forankret i nasjonalparkens forvaltningsplan og Miljødirektoratets veileder for besøksstrategier. Besøksstrategien ble godkjent av styret i september 2019 og oversendt Miljødirektoratet for faglig godkjenning.

Høringsdokumentet er faglig godkjent av Miljødirektoratet. Innspillene fra direktoratet ble behandlet på nasjonalparkstyrets møte den 06.05.2020.

Aktuelle dokumenter

Har du innspill?

Gjennom høringen ønsker nasjonalparkstyret innspill fra offentlig forvaltning, lag- og interesseorganisasjoner, næringsaktører, privatpersoner med flere på innholdet i strategidokumentet.

Høringsuttalelser sendes til: 
Raet nasjonalparkstyre
v/ Fylkesmannen i Agder
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Innspillene kan også sendes på e-post til: fmagpost@fylkesmannen.no

Merk e-posten/brevet «Innspill til Raet besøksstrategi»

Høringsfrist: 31. september 2020.