Igangsetting av detaljreguleringer med konsekvensutredning for ny hovevannledning Rore-Lindtveit

På vegne av Arendal kommune, samfunnsutvikling v/ kommunalteknikk, varsles det herved at ViaNova Kristiansand AS og Aprova AS setter i gang med detaljregulering mellom Arendals vannbehandlingsanlegg ved Rore i Grimstad kommune og høydebassenget ved Lindtveit i Arendal kommune (jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 annet ledd).

Formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny hovedvannledning mellom eksisterende vannbehandlingsanlegg ved Rore, og eksisterende høydebasseng ved Lindtveit. Dette er nødvendig for å ha bedre sikkerhet i den kommunale vannforsyningen, og for å øke leveringskapasiteten. 

Ledningen skal legges i grøft, eventuelt i borehull i fjell. Ledningsanlegget skal hovedsakelig bestå av ordinær grøft, men boring gjennom fjell og løsmasser er aktuelt på enkelte strekninger. Nidelva skal krysses.

Det vurderes regulering til formål vannforsyningsnett og/eller i kombinasjon med hensynssoner, og eventuelt formål grønnstruktur, jordbruk og veg. Det kan bli behov for midlertidig omlegging av veger og etablering av anleggsveger i byggefasen. I tillegg skal det vurderes ny atkomstveg ned til vannbehandlingsanlegget ved Rore. Etablering av ny hovedvannledning skal utføres så skånsomt som mulig for berørte grunneiere og andre brukere.

Aktuelle dokumenter

Innspill, samråd og medvirkning

Utbygger/tiltakshaver legger opp til god dialog med berørte grunneiere, organisasjoner, barn og unge, m.fl. Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet, konsekvensutredning eller utbyggingsavtale kan sendes skriftlig til:
ViaNova Kristiansand AS, Gyldenløves gate 1c, 4611 Kristiansand
Frist for innsending er 31. august 2022

Telefon 91 65 58 48
E-post: even.lorentsen@vianova.no