Jortveit 2, områderegulering

Områderegulering for Jortveit 2 legges ut til nytt offentlig ettersyn. Fristen for merknader er satt til 5.mai 2018

Formål

Teknisk utvalg har i møte 20.03.2018 sak 18/53 vedtatt å legge forslag til områderegulering ut til nytt offentlig ettersyn .
 
Området er på om lag 200 dekar og foreslås utbygd med inntil om 105 boenheter. Det settes krav til detaljregulering for de enkelte områder innenfor planen. Området er tenkt utbygd etappevis over tid og etter behov. Planområdet ligger syd for eksisterende bebyggelse på Jortveit og i tilknytting til skole og barnehage.
 
Det ble varslet oppstart for påbegynt planarbeid høsten 2013. Forslag til områderegulering for Jortveit 2 har tidligere vært oppe til førstegangsbehandling og innspill fra høringsperioden er innarbeidet i planen. Planforslaget ble tatt opp til ny
førstegangsbehandling med grunnlag i ønske om å tilrettelegge for idrettsanlegg i området. Dette er gjort ved å avsette et område i planen i nær tilknytting til skole og eksisterende idrettsplass. 
 

Har du merknader til forslaget?

Merknader/uttalelser kan sendes inn på en av følgende to måter:

Fristen for eventuelle merknader/uttalelse er satt til 5. mai 2018
Fant du det du lette etter?