Kommuneplanens samfunnsdel - offentlig ettersyn

Aktuelle dokumenter

Formål

Kommuneplanens samfunnsdel er et overordnet styringsdokument. Den peker ut kommunens mål for samfunnsutvikling, og strategier for å nå disse målene. FNs bærekraftsmål har blitt integrert i samfunnsdelen, slik at de er relevante og gjennomførbare på lokalt nivå.

I forbindelse med utarbeiding av planen har det blitt gjennomført en svært omfattende medvirkningsprosess. Politikere, ansatte, innbyggere, næringsliv, studenter, barn og unge har bidratt og gitt innspill. Medvirkningen har resultert i fire satsingsområder:

  • Grønnere hverdag
  • Livsmestring i alle faser
  • Kompetansebyen
  • Næringsutvikling

Kommunen står overfor utfordringer som gjør at vi må tenke nytt om velferdssamfunnet og hva som skal være kommunens rolle i samfunnsutviklingen. Samfunnsdelen legger premisser for at medarbeiderne i kommunen kan jobbe på nye måter.

Har du merknader til forslaget? 

Du kan sende merknadene dine via skjemaet under. 

Mine merknader til Kommuneplanens samfunnsdel

Dersom du ikke ønsker å bruke skjemaet over, kan du sende merknadene på en av følgende måter: 

Innspill merkes Kommuneplanens samfunnsdel.

Frist for merknader

Frist for eventuelle merknader/uttalelser er 25. april 2023.

Høringsmøte om kommuneplanens samfunnsdel

Vi inviterer til høringsmøte 19. april kl. 17.00 i Salen på Grimstad bibliotek. Her vil planforslaget bli presentert, og det er mulig å gi innspill til forslaget.

Medvirkningsprosessen til planen har vært svært omfattende, og samlet har vi fått inn godt over tusen innspill. Vi ønsker da spesielt å invitere alle som har medvirket i prosessen, for å forklare hvordan deres innspill har blitt behandlet.

Det blir servering, så for å bestille nok mat til alle ønsker vi at du melder deg på til møtet via linken nedenfor.

Påmelding til møtet