Løvmo, Mollandskær

Varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspill er 20.04.20

Formål

Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for variert boligbebyggelse (eneboliger/tomannsboliger) med tilhørende adkomst/vei, lekeplass og infrastruktur.

Har du innspill til planarbeidet?

Innspill til planarbeidet kan sendes forslagstiller, se varslingsbrev for kontaktinformasjon. 

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 20.april.2020