Melding om vedtatt kommuneplan med innsigelser

Grimstad kommunestyre har i møte 21.oktober 2019, sak 19/118 i medhold av plan- og bygningslovens §§ 11-15 og 11-16 vedtatt Kommuneplanens arealdel 2019-2031 med innsigelser.
Planen består av kart, bestemmelser og beskrivelser med konsekvensutredning. Det foreligger uløste innsigelser til felt B44 Hesneslandet og felt N05 Flade Rivingen, og oversendes derfor til behandling og avgjørelse hos Kommunal – og moderniseringsdepartementet.

Med kommunestyrets vedtak av kommuneplanens arealdel er denne straks bindende for arealbruk, med unntak av de feltene det er fremmet innsigelse til jf. pbl §11-16.

Vedtaket er fattet med hjemmel i pbl §11-15 og kan ikke påklages. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må sendes Grimstad kommune etter reglene i pbl § 15-1.

Se aktuelle dokumenter   

Plan, miljø og landbruksenheten