Områderegulering Bergemoen handels- og næringsområde

Varsel om oppstart og høring av planprogram. Frist for innspill er 02.09.2024

Formål

Formålet med områdereguleringen er å legge til rette for et lokalsentrum med forretninger og tjenesteyting som dekker nærmiljøets behov, handel med plasskrevende varer som dekker kommunens behov samt gi planrettslig hjemmel for dagens og nye næringsetableringer.

Har du innspill til planarbeidet?

Eventuelle synspunkter/opplysninger sendes til Grimstad kommune Postboks 123, 4891 GRIMSTAD eller pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no Vennligst oppgi saksnummer PLAN-24/00626 ved alle henvendelser.

Frist for innspill

Fristen for eventuelle innspill er satt til 2.september 2024