Omre industriområde

Vedtatt områderegulering. Klagefrist er 12.10.20

Formål 

Formålet er å legge til rette for industri og lager innenfor område satt av i kommuneplanens arealdel.

Klageadgang

Kommunestyrets vedtak kan påklages av en part eller en med rettslig klageinteresse. 

Klage fremsettes skriftlig og sendes på en av følgende to måter:
- pr. post: Grimstad kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad
- pr. epost: postmottak@grimstad.kommune.no

Klagefrist

Fristen for å klage er satt til 12. oktober 2020