Revisjon av kommunedelplan for Grimstad sentrum

Oppstart av planarbeid, offentlig ettersyn av planprogram og invitasjon til arealinnspill.

Kommuneplanutvalget vedtok 7. juni 2018 i henhold til pbl § 11-12 å varsle oppstart av revisjon av kommunedelplan for Grimstad sentrum. Samtidig vedtok kommuneplanutvalget å legge planprogram for revisjonen av kommunedelplanen ut på offentlig ettersyn i perioden 16. juni til 1. september 2018, jf pbl § 11-13.

Hensikten med planarbeidet er å gjennomgå, revidere og på nytt fastsette rammene for utviklingen av Grimstad sentrum, og å trekke opp ønsket retning for langsiktig utvikling av byen. I planprogrammet er det redegjort for formålet med planarbeidet, overordnede rammer og premisser, organisering, framdrift og medvirkning, beskrivelse av planområdet, utredningsbehov og alternative areal- og utviklingsløsninger.

Planprogrammet legger opp til at forslag til kommunedelplan skal legges på høring i mai-juni 2019 og behandles politisk høsten 2019.

Aktuelle dokumenter

 

Har du innspill til forslaget?

Innspill til planprogrammet kan sendes inn på en av følgende to måter:

Frist for innsending av innspill er 1. september 2018.

Åpent informasjonsmøte

I forbindelse med oppstart av planarbeidet inviteres det til åpent informasjonsmøte på Grimstad rådhus torsdag 23. august kl 18:00.
Alle er velkomne til å delta på dette møtet.

Plan-, miljø- og landbruksenheten

Fant du det du lette etter?