Revisjon av kommuneplanens arealdel 2025–2037

Formål

Kommuneplanen består av to deler, en samfunnsdel og en arealdel. Disse to i sammen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt 20. juni 2023. 

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. 

Kommunestyret besluttet i 7. februar 2024 å melde oppstart av planarbeidet for kommuneplanens arealdel. 

Aktuelle dokumenter

Alle aktuelle dokumenter til saken finner du på kommunens nettside 

Har du innspill i saken? 

Du kan sende innspill og merknader i posten eller på e-post.


Innspill merkes med: Kommuneplanens arealdel 2025-2037

Høringsfrist

Frist for å sende innspill og merknader er 12. april 2024