Utlysning av kommunale kompensasjonsmidler i Grimstad kommune

Grimstad kommune ble tildelt 1 400 000 kr den 17. desember 2021 (femte tildelingsrunde) og 1 759 000 kr den 21. desember 2021 (sjette tildelingsrunde) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), totalt 3 159 000 kr. Midlene skal brukes som kompensasjonsordning for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Hvem kan søke?

(se også «Kriterier for støtte»)   

 • Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, turbil/taxinæring, treningsstudio og kulturinstitusjoner som er direkte berørt av smitteverntiltak innført desember 2021.
 • Andre som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger og som er direkte berørt av smitteverntiltak innført i desember 2021, kan også søke ved særlig god begrunnelse. For eksempel vil virksomheter som har leveranser av produkter og tjenester til reiselivs-, arrangements- og serveringsvirksomheter være relevant.
 • Virksomheter må ha forretningsadresse i tilskuddskommunen.

Hva kan det søkes om tilskudd til? 

(se også «Kriterier for støtte»)   

 • Det kan søkes om kompensasjon for økonomiske tap i form av omsetningssvikt og/eller økte kostnader som følge av smitteverntiltak innført desember 2021.
 • Støtte kan avkortes i den lokale ordningen dersom virksomheten har mottatt annen offentlig støtte for samme tidsperiode.
 • Maksimalt tilskudd til en bedrift er kr. 400 000,-. Beløpet kan i særskilte tilfeller økes.
 • Midlene fordeles etter reglene for offentlig støtte i forbindelse med koronakrisen og veilederen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Bagatellmessig støtte vil unntaksvis kunne benyttes.

Hva det ikke gis tilskudd til?  

 • Tiltak som faller utenfor de rammer og retningslinjer som fremkommer av utlysningen.
 • Virksomheter innenfor kommunens egen regi (dvs. del av kommunen), eller eksterne rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor.
 • Det gis ikke støtte til tapt varelager (det er en del av den statlige kompensasjonsordningen).  
 • Finanssektoren. 
 • Virksomheter som er under konkursbegjæring eller lignende. Ved konkurs de kommende 2 mnd. fra tildelingsdato skal tilskuddet tilbakebetales.

Hva skal oppgis i søknaden?  

 • Foretakets navn, forretningsadresse og organisasjonsnummer. 
 • Dokumentasjon på (attestert av regnskapsfører):
  • Omsetning desember 2021 og eventuelle økonomiske tap og/eller ekstra kostnader i forbindelse med Covid-19 i desember 2021.
  • Omsetning desember 2019.
  • For virksomheter etablert etter desember 2019 oppgis omsetning november 2021. Annet relevant sammenligningsgrunnlag med god begrunnelse vil bli vurdert.
  • Årsregnskap for 2019 og 2020, og Årsregnskap (endelig eller foreløpig) for 2021 der det fremgår klart når andre tildelte støtteordninger tilknyttet Covid-19 er regnskapsført.
 • Egenerklæring over all offentlig støtte mottatt i forbindelse med Covid-19. I tillegg må det opplyses om hvor mye virksomheten har mottatt i bagatellmessig støtte i 2020, 2021 og 2022.  Støttebegrep gjelder per foretak, det vil si at all støtte til foretaket og konsernet den er en del av, må oppgis. 
 • Bedrifter med mer enn 50 ansatte og/eller årlig omsetning eller balanseregnskap på mer enn 10 millioner Euro, må fylle ut egenerklæring på at den ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31.12.2019 (standardskjema finnes i søknadsportalen).   
 • Skatteattest av nyere dato.

Saksbehandling 

Alle søknader vurderes i henhold til kriteriene for tilskudd. Det benyttes en ekstern saksbehandler som kan kontaktes for nærmere spørsmål – Tor Arne Johnsen / tel. 97 74 03 39 / raadfoer@gmail.com.

Søknader vil bli behandlet av de tre kommunenes næringsavdelinger etter søknadsfristens utløp. 

Krav til mottaker av tilskudd

 • Vilkår vil stå i tildelingsbrev. 
 • Søker må akseptere vilkår i tildelingsbrevet og signere akseptbrevet. Aksept må gis senest innen 7 dager. 
 • Ordningen er tillitsbasert, men kommunen eller andre relevante aktører kan til enhver tid be om revisorbekreftet dokumentasjon for alt som er lagt til grunn i søknaden. 

Søknadsfrist og kunngjøring

Søknadsfrist er 2. februar 2022, kl. 23.59. 

Søke om kompensasjonsmidler

Tilskuddsordningen kunngjøres på kommunenes hjemmesider, i lokalavisene og via kommunenes sosiale kanaler. 

Klage

Beslutning om støtte til den enkelte søker er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan dermed påklages til klageutvalget i regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad.

Kriterier for støtte

 1. Virksomheten må ha adresse i en av de tre kommunene. Det gis kun støtte til den økonomiske aktiviteten i virksomheten som finner sted i disse kommune. Hvis virksomheten har økonomisk aktivitet i flere kommuner, er det en forutsetning at søker fører separate regnskaper for filialer, avdelinger eller lignende i den aktuelle kommune eller at det på andre lignende måter er mulig å separere den økonomiske aktiviteten i kommunen fra aktivitetene i andre deler av virksomheten. Når begrepet «virksomheter» brukes i det følgende, menes det virksomheter som oppfyller lokaliserings- og separasjonskravet etter dette punkt.
 2. Virksomheter skal som hovedregel være registrert med en av følgende næringskoder (NACE). Dersom virksomheten ikke dekkes av noen av de nedenstående NACE-kodene, ta kontakt med saksbehandler for avklaring.

Serveringsnæring og underleverandører rammet av skjenkestopp

 • 56.101 Drift av restauranter og kafeer 
 • 56.210 Catering 
 • 56.301 Drift av puber
 • 56.309 Barer ellers
 • 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer
 • 11.050 Produksjon av øl
 • 11.070 Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske

Overnattingsvirksomhet

 • 55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant  
 • 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant  
 • 55.300 Drift av campingplasser og turisthytter  
 • 55.202 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter 

Treningssentre

 • 93.130 Treningssentre 

Arrangement og opplevelse

 • 79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet  
 • 93.210 Drift av fornøyelses -og temaparker
 • 93.110 Drift av idrettsanlegg 
 • 93.292 Fritidsetablissement  
 • 90.020 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet 
 • 90.011 Utøvende kunstner og underholdningsvirksomhet innen musikk
 • 90.040 Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet
 • 85.522 Undervisning i kunstfag
 • 85.529 Annen undervisning innen kultur

Persontransport

 • 52.214 Drift av taxisentraler og annen formidling av persontransport
 • 49.392 Turbiltransport

Reisearrangører

 • 79.110 Reisebyråvirksomhet
 • 79.120 Reisearrangørvirksomhet
 1. Virksomheten må være privat eid og må drive næringsvirksomhet.
  Virksomhetens omsetningsfall pluss merutgifter i perioden må som hovedregel være minimum kr. 25.000.
 2. Støttebeløp kan ikke være høyere enn omsetningstapet og merkostnader minus allerede mottatt offentlig koronastøtte for perioden desember 2021.