Kommunedelplan for Fevik

Grimstad kommunestyre har gjennom kommunal planstrategi for 2021–2023 vedtatt at det skal utarbeides en overordnet plan for lokalsenteret Fevik (kommunestyrevedtak august 2021). 

Ved oppstart av arbeidet med kommunedelplan skal det utarbeides en plan for hvordan prosessen skal utføres. Dette gjøres gjennom et planprogram.

Planprogrammet skal blant annet ta for seg formålet med planarbeidet, utredningsbehov og hvordan medvirkning skal ivaretas. Forslag til planprogram ble fastsatt i kommunestyret 11.10.2022. 

Oppstart av planarbeid er planlagt i januar 2024. 

Kulturhistorisk stedsanalyse

Som en del av kunnskapsgrunnlaget er det utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse for nyere tids kulturminner. 

Hensikten med analysearbeidet er å gi en oversikt over de områdene som er mest sårbare for endringer vurdert ut ifra et kulturhistorisk perspektiv. Stedsanalysen er ikke juridisk bindende, men skal bidra med et økt kunnskapsgrunnlag og som et innspill til det videre arbeidet for å bedre kunne ivareta de kulturhistoriske hensyn i arealplanleggingen. 

Aktuelle dokumenter 

  • Kulturhistorisk stedsanalyse (dokument kommer)

Forlag til planprogram for kommunedelplan for Fevik - oppfentlig høring og ettersyn

Kommuneplanutvalget har i møte den 24.03.22 vedtatt å legge ut planprogram for ovennevnte plan til offentlig ettersyn.

Aktuelle dokumenter

Har du innspill?

Innspill kan sendes inn på en av følgende måter:

Husk å merke innspillet med Kommunedelplan for Fevik

Frist for innspill er 29. mai 2022

Planprogram for kommunedelplan Fevik–fastsettelse

Kommunestyret har i møte den 11.10. 2022 fastsatt planprogram for ovennevnte plan. 

Aktuelle dokumenter: