Enhet for innovasjon og forvaltning

Tina Fabricius - enhetsleder og assisterende kommunalsjef 
Mobil: 482 64 419
E-post: Tina.Fabricius@grimstad.kommune.no

Enheten består av følgende avdelinger: 

Utviklingsavdelingen og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Avdelingsleder Silje Bjerkås
Mobil 90 82 02 03
E-post: silje.bjerkas@grimstad.kommune.no 

Støttetjenester helse og omsorg

Avdelingsleder Elisebet Taraldsen
Mobil: 984 79 289
E-postelisebet.taraldsen@grimstad.kommune.no

  • Merkantile tjenester
  • Bemanningstjenesten

Tjenestekontoret

Avdelingsleder Nina Gran Høyland
Mobil 90 97  79 11
E-post: nina.hoyland@grimstad.kommune.no

Jobbsentralen

Avdelingsleder Tor-Erik Austenaa
Mobil 900 15 313
E-post: Tor-Erik.Moseid.Austenaa@grimstad.kommune.no
Jobbsentralen holder til på Dømmesmoen, Fjæreveien 44, 4877 Grimstad.

Kjøkkentjenesten

Avdelingsleder Harald Birkenes
Telefon 37 25 05 92
Mobil 908 39 280
E-mail: harald.birkenes@grimstad.kommune.no
Kjøkkentjenesten holder til på Frivolltun bo- og omsorgssenter,
Dybedalsveien 15, 4878 Grimstad

Kort beskrivelse av enhetens ansvarsområder

Enhet for innovasjon og forvaltning ligger i stab til sektorledelsen i helse- og omsorgssektoren. Enheten tilbyr tjenester som skal støtte de øvrige enheter i sektoren.

Utviklingsavdelingen i Grimstad kommune er en fag- og utviklingsavdeling som skal initiere og drive kvalitets- og fagutvikling for helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Avdelingen har rådgivere, demenskoordinator, kreftkoordinator og prosjektledere. Grimstad frivilligsentral er en del av utviklingsavdelingen.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Agder (øst) er sentralt plassert i Utviklingsavdelingen.

Avdeling støttetjenester helse og omsorg består av merkantile tjenester og bemanningstjenesten. Avdelingen tilbyr blant annet merkantile tjenester, støtte til utarbeidelse av turnus og systemansvar i RS.

Tjenestekontoret behandler søknader om helse- og omsorgstjenester. Tjenestekontoret er koordinerende tjeneste for habilitering og rehabilitering og har overordnet ansvar for individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. Tjenestekontoret gir også veiledning i forbindelse med søknadsprosesser.

Jobbsentralen er et arbeids- og aktivitetstiltak i Grimstad kommune. Arbeidstreningstilbudet gjelder de som av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet. Fokus er hvordan det kan tilrettelegges for den enkelte med sine forutsetninger og ressurser, slik at videre arbeid eller utdanning er innen rekkevidde. Jobbsentralen tilbyr aktivitet til ulike brukergrupper, og ivaretar kommunens plikt til å gi et aktivitetstilbud til personer som søker økonomisk sosialhjelp.

Kjøkkentjenesten tilbyr mat til hjemmeboende, mat på institusjonene og heldøgns-omsorgsboligene. Videre drifter kjøkkentjenesten kantinen på rådhuset og tilbyr mat, kaffe m.m. til møter.