Tjenestekontoret

Telefonhenvendelser til tjenestekontoret: 37 25 03 00

Leder

Elisebet Taraldsen
Mobil:
984 79 289
E-post: elisebet.taraldsen@grimstad.kommune.no

Tjenestekontoret holder til på I4Helse på universitetsområdet.
Adresse: I4Helse, Jon Lilletuns vei 9, 4879 Grimstad

Tjenestekontoret er koordinerende tjeneste for habilitering og rehabilitering og har overordnet ansvar for individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. Tjenestekontoret gir også veiledning i forbindelse med søknadsprosesser.

Tjenestekontoret behandler søknader til disse helse- og omsorgstjenestene:

 • Avlastning i institusjon
 • Avlastning utenfor institusjon
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Dagsenter
 • Hjemmesykepleie
 • Hverdagsrehabilitering/innsatsteamet
 • Individuell plan
 • Korttidsopphold i institusjon
 • Langtidsopphold i institusjon
 • Omsorgsstønad
 • Praktisk bistand, rengjøring
 • Praktisk bistand, opplæring
 • Psykisk helsetjeneste
 • Sosialtjenester – tilbud til rusavhengige.
 • Støttekontakt
 • Trygghetsalarm
 • Velferdsteknologi - sensoralarm