Tjenestekontoret

Tjenestekontoret holder til på I4Helse på universitetsområdet.
Adresse: I4Helse, Jon Lilletuns vei 9, 4879 Grimstad

Avdelingsleder Nina Gran Høyland
Telefon 90 97 79 11

Gruppeansvarlig: Beate Rakli Grevstad

Habilitering
Brukerstyrt personlig assistent, støttekontakt, individuell plan, bolig - tjenester i bolig, Aktivitetshuset, pårørendestøtte – omsorgsstønad, avlastning, råd/veiledning
Trude Holtebu: 94 83 30 53
Ann-Kristin Trønnes 94 50 45 98

Psykisk helse/rus
Tjenester i hjemmet, støttekontakt, ruskonsulent, ettervernbolig, individuell plan, dagtilbud, pårørendestøtte
Mona Sørby: 94 52 71 86
Anita Stiansen: 99 09 13 96
Lena Moe: 90 80 29 14

Somatikk
Tjenester til hjemmeboende, institusjon - korttid/langtid, omsorgsbolig, brukerstyrt personlig assistent, dagtilbud, pårørendestøtte – omsorgsstønad, avlastning, råd/veiledning, individuell plan
Wenche Solberg: 94 53 59 90
Bettina Bonnerup Winsents: 91 19 42 67
Beate Rakli Grevstad: 94 50 45 97

Tjenestekontorets ansvarsområder

Tjenestekontoret er koordinerende tjeneste for habilitering og rehabilitering og har overordnet ansvar for individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. Tjenestekontoret gir også veiledning i forbindelse med søknadsprosesser.

Tjenestekontoret behandler søknader til disse helse- og omsorgstjenestene:

 • Avlastning i institusjon
 • Avlastning utenfor institusjon
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Dagsenter
 • Hjemmesykepleie
 • Hverdagsrehabilitering/innsatsteamet
 • Individuell plan
 • Korttidsopphold i institusjon
 • Langtidsopphold i institusjon
 • Omsorgsstønad
 • Praktisk bistand, rengjøring
 • Praktisk bistand, opplæring
 • Psykisk helsetjeneste
 • Sosialtjenester – tilbud til rusavhengige.
 • Støttekontakt
 • Trygghetsalarm
 • Velferdsteknologi - sensoralarm