Kommunereformprosessen

Utredning

I juni 2015 behandlinget kommunestyret behandet saken om å inngå nærmere samarbeid/dialog med andre kommuner om framtidig kommunestruktur. Kommunestyremøtet ble holdt 22. juni 2015.

I saken ble det utredet fem modeller for Grimstad:

  1. Grimstad beholder dagens grenser.
  2. Kommune bestående av Lillesand, Birkenes og Grimstad (Vest-kommunen)
  3. Kommune bestående av Arendal, Froland, Tvedestrand og Grimstad (Øst-kommunen)
  4. Kommune bestående av Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand og Risør (Kystkommunen)
  5. Kommune bestående av Arendal, Tvedestrand, Risør, Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Froland og Grimstad (ØstreAgder-kommunen)

Framtidig kommunestruktur i Grimstad kommune - saksframstilling (PDF, 221 kB)

Grimstad beholder nåværende kommunegrenser

I kommunestyret 22.juni 2015, ble det gjort følgende vedtak om framtidig kommunestruktur:
 

Kommunestyret i Grimstad mener kommunen har en størrelse, tjenestekvalitet og et vekstpotensial som gjør at den kan ivareta fremtidige oppgaver på en god måte. Kommunestyret i Grimstad har likevel gjennom en grundig utredning vurdert ulike alternativer til ny kommunestruktur.

Etablering av en ny kommune vil kreve svært store menneskelige ressurser og oppmerksomhet, mens gevinstene for en stor kommune som Grimstad er uklare.

Etter kommunestyrets vurdering vil en rekke av fordelene som kan begrunne en ny kommunestruktur, også kunne oppnås gjennom et tettere samarbeid store kommuner i mellom. Dette gjelder særlig i forholdet mellom Grimstad og Arendal.

Grimstad kommune går derfor ikke videre med kommunesammenslåing nå, men vil i de kommende årene satse på økt samarbeid med nabokommunene. Etter kommunestyrets vurdering er også regionen i dag tjent med at Grimstad består som en sterk og selvstendig kommune.

Grimstad kommune avslutter derfor arbeidet med kommunereformen.

Innbyggerundersøkelse

I regi av Østre Agder, ble det høsten 2015 gjennomført en innbyggerundersøkelse om kommunestruktur i Østre Agder-kommunene, herunder Grimstad.

Se resultatene fra undersøkelsen. (PDF, 691 kB)