Står jeg i manntallet?

Hva er manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett. For å kunne stemme må du være innført i manntallet/sametingets manntall i en kommune.

Er jeg innført i manntallet?

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der folkeregisteret har registrert at du bodde 30. juni i valgåret. Det er kun i den kommunen du kan stemme på valgdagen!

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra. Det er  derfor kun i den kommunen du flyttet fra at du kan avgi stemme på valgdagen!

Manntallslistene er nå tilgjengelige

Du kan undersøke om du står i manntallet / sametingets valgmanntall i manntallslistene som er lagt ut på Grimstad rådhus. Listene blir liggende ute til og med valgdagen 9. september.

Hvis du nylig har flyttet til kommunen og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni 2019, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du har flyttet fra eller om du vil forhåndsstemme i perioden 12. august til 6. september. I Grimstad kommune er det forhåndsstemmemottak på rådhuset.

Dersom navnet ditt av andre grunner ikke står i manntallslistene som er lagt ut eller det er andre feil i listene, kan du klage til valgstyret / samevalgstyret. Klagen skal være skriftlig og den skal begrunnes. Valgstyrets adresse er: Grimstad valgstyre, Postboks 123, 4891 Grimstad.

Valgstyret / samevalgstyret vil oppdatere manntallet så lenge dette er praktisk mulig. Dersom du  har klaget og krevd retting av manntallet / sametingets valgmanntall, vil du få melding om at oppdatering er foretatt så snart dette er gjort.

Har du spørsmål vedr. manntallene, kan du ringe til tlf. 37 25 03 71 eller 37 25 04 97

Velgere bosatt i utlandet

Dersom du bor i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet.

Du søker om å bli innført i manntallet ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

NB: Søknaden må komme fram til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret, innen 10. september 2019 kl. 17:00.

Kontaktinfo

Politisk sekretariat:

Gerd Elsie Larsen
Telefon 37 25 04 97
Mobil: 907 91 916

Aud Helen Moe
Telefon 37 25 03 71
Mobil: 948 29 216

Nina Høyland
Telefon 37 25 04 38