Investeringsprogram for eiendomsmasse i helse- og omsorgssektoren

Grimstad kommune har begynt et strategisk arbeid med mål å bygge flere boliger og bygg for helseformål, blant annet nye institusjonsplasser på sykehjem, boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser og boliger for psykisk helse og rus. Dette arbeidet betegnes som investeringsprogram for eiendomsmasse i helse- og omsorgssektoren.

Mandatet i programarbeidet er å prioritere behov, iverksette mulighetsstudier og skape konkrete byggeprosjekter for å dekke dagens og fremtidens eiendomsbehov for helse- og omsorgssektoren.

Bakgrunn

Siden 2018 har Grimstad kommune jevnlig lagt frem rapport om Eiendomsstrategi for helse– og omsorgssektoren for kommunestyret. I strategien konkretiseres kommunens utfordringer rundt behov for bygg og eiendom i helse- og omsorgssektoren, både på kort og lang sikt.

Rapporten viser blant annet at dagens eiendomsportefølje i helse- og omsorgssektoren ikke dekker alle nødvendige behov. For enkelte formål manglende eiendom, eller eiendomsmassen som brukes er ikke hensiktsmessig for en bærekraftig drift. Vi står ovenfor store demografiske endringer, og det eksisterer et etterslep på bygging av boliger for blant annet enhet for habilitering og enhet for psykisk helse og rus.

Mål for investeringsprogrammet

  1. Endre eiendomsporteføljen slik at leveransen av helse- og omsorgstjenester og drift av bygg kan gjøres på en hensiktsmessig, bærekraftig og fremtidsrettet måte.
  2. Nåværende etterslepet for bygg- og eiendomsbehov i helsesektorene skal løses.
  3. Kommunen skal ha en strategi og plan for å løse behovene i fremtiden.

Faser i prosjektet

Bygg satt i drift

Under bygging

Under planlegging og utredning

  • Flere sykehjemsplasser
  • Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser
  • Boliger for psykisk helse og rus

Kontaktinfo

Khurom Adil Rai
Prosjekt- og programleder
E-post: GK.bolig.helsebygg@grimstad.kommune.no