Investeringsprogram for eiendomsmasse i helse- og omsorgssektoren

Grimstad kommune har begynt et strategisk arbeid med mål å bygge flere boliger og bygg for helseformål, blant annet nye institusjonsplasser på sykehjem, boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser og boliger for psykisk helse og rus. Dette arbeidet betegnes som investeringsprogram for eiendomsmasse i helse- og omsorgssektoren.

Mandatet i programarbeidet er å prioritere behov, iverksette mulighetsstudier og skape konkrete byggeprosjekter for å dekke dagens og fremtidens eiendomsbehov i helse- og omsorgssektoren.

Bakgrunn

Siden 2018 har Grimstad kommune jevnlig lagt frem rapport om Eiendomsstrategi for helse– og omsorgssektoren for kommunestyret. I strategien konkretiseres kommunens utfordringer rundt behov for bygg og eiendom i helse- og omsorgssektoren, både på kort og lang sikt.

Rapporten viser blant annet at dagens eiendomsportefølje i helse- og omsorgssektoren ikke dekker alle nødvendige behov. For enkelte formål manglende eiendom, eller eiendomsmassen som brukes er ikke hensiktsmessig for en bærekraftig drift. Vi står ovenfor store demografiske endringer, og det eksisterer et etterslep på bygging av boliger for blant annet enhet for habilitering og enhet for psykisk helse og rus.

Mål for investeringsprogrammet

 1. Endre eiendomsporteføljen slik at leveransen av helse- og omsorgstjenester og drift av bygg kan gjøres på en hensiktsmessig, bærekraftig og fremtidsrettet måte.
 2. Nåværende etterslep for bygg- og eiendomsbehov i helsesektorene skal løses.
 3. Kommunen skal ha en strategi og plan for å løse behovene i fremtiden.

Faser i prosjektet

Bygg satt i drift

Under bygging

Under planlegging og utredning

 • Flere sykehjemsplasser
  • Grom: Omgjøring fra heldøgns omsorgsbolig (HDO)- til sykehjem: Etter vedtak gjort i kommunestyret 24. mai 2022 er det gjennomført detaljprosjektering for omgjøring av Grom, fra 36 heldøgnsomsorgsboliger til sykehjem med 40 beboerrom (langtidsplasser). Etter detaljprosjektering ble ferdigstilt i første kvartal 2023, ble det klart at kalkyle/budsjett hadde økt med cirka 17 prosent. Økningen skylles både rammeutvidelser og detaljprosjekteringen i sin helhet. For å gjennomføre ombyggingen er kommunen avhengig av midlertidig bosetting av de nåværende beboerne mens ombyggingsarbeidet pågår. Kommunestyret har besluttet at dette skal løses ved å etablere midlertidig sykehjem i modulbygg. 

  • Modulsykehjem: 8. november 2022 vedtok kommunestyret at det utarbeides spesifikasjon og utlysingsdokumentasjon for 16 sykehjemsplasser på leie av modulsykehjem med opsjon, forlenget leietid og utvidelse av kapasitet. Modulsykehjemmet er tenkt plassert ved Feviktun. I kommunestyret 28. mars 2023 ble det vedtatt økning av kapasitet, fra 16 plasser til 24 plasser, grunnet det store behovet kommunen allerede opplever. Arbeidet med spesifikasjon og utlysingsdokumentasjon er godt i gang og nærmer seg ferdig. 

 • Boliger for mennesker med funksjonsnedsettelser
  • Føreidsgate 20: Mulighetsstudie er igangsatt med målsetting om å levere boliger til enhet for habilitering. Tomten ligger i et område hvor fortetting bør vurderes. Mulighetsstudien vil avklare hvor mange boliger det er mulig å bygge, og er planlagt ferdigstilt innen utgangen av mai 2023. 

  • Frivoldveien 24/38/40: Frivoldveien 24/38/40 omreguleres for å legge til rette for 6 leiligheter pluss 2 treningsleiligheter med tilhørende personalbase og fellesarealer til enhet for habilitering.  

  •  Grefstadveien: Mulighetsstudie er igangsatt med målsetting om å levere boliger med tilhørende personalbase og fellesarealer til enhet for habilitering. Tomten er ferdig regulert og det kan bygges inntil 4 firemannsboliger. 

 • Boliger for psykisk helse og rus
  • Opplandsveien 82: Prosjektet ble skilt ut med egen budsjettpost i 2022. Grunnet manglende tilskudd fra husbanken, ble det besluttet at prosjektet midlertidig skulle stoppes i 2023. Grunnarbeidene ferdigstilles første halvdel av 2023, med planlagt byggestart i starten av 2024.   

Kontaktinfo

Khurom Adil Rai
Programleder
E-post: GK.bolig.helsebygg@grimstad.kommune.no

Kaja Austeid Taraldsen
Prosjektleder for boliger til unge med funksjonsnedsettelser og boliger for psykisk helse og rus
E-post: kaja.austeid.taraldsen@grimstad.kommune.no
Telefon: 92 45 29 18

Silje Møller
Prosjektleder for modulsykehjem
E-post: silje.Moller@grimstad.kommune.no
*
Telefon: 90 19 56 14