Kommunedelplan for Fevik

Grimstad kommunestyre har gjennom kommunal planstrategi for 2021- 2023 vedtatt at det skal utarbeides en overordnet plan for lokalsenteret Fevik (kommunestyrevedtak august 2021).

Ved oppstart av arbeidet med kommunedelplanen skal det utarbeides en plan for hvordan prosessen skal utføres. Dette gjøres gjennom et planprogram.

Planprogrammet skal blant annet ta for seg formålet med planarbeidet, utredningsbehov og hvordan medvirkning skal ivaretas. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Forlag til planprogram for kommunedelplan for Fevik - oppfentlig høring og ettersyn

Kommuneplanutvalget har i møte den 24.03.22 vedtatt å legge ut planprogram for ovennevnte plan til offentlig ettersyn.

Aktuelle dokumenter

Har du innspill?

Innspill kan sendes inn på en av følgende måter:

Husk å merke innspillet med Kommunedelplan for Fevik

Frist for innspill er 29. mai 2022

Kontaktinfo

Maria Lauvdal
Arealplanlegger
Send e-post til Maria Lauvdal