Kommuneplanens samfunnsdel

Grimstad kommunestyre har gjennom kommunal planstrategi for 2021 - 2023 vedtatt at kommuneplanens samfunnsdel skal revideres (kommunestyrevedtak august 2021). 

Ved oppstart av arbeidet med kommuneplanen skal det utarbeides en plan for hvordan prosessen skal utføres. Dette gjøres gjennom et planprogram.

Planprogrammet skal blant annet ta for seg formålet med planarbeidet, utredningsbehov og hvordan medvirkning skal ivaretas. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Ny samfunnsdel vedtatt

Ny samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret 20. juni 2023.

Du kan lese vedtaket i protokollen på denne lenken og finne planen på denne lenken.

Høringsmøte om forslag til kommuneplanens samfunnsdel

Planlagt høringsmøte er avlyst på grunn av lav interesse. Minner likevel om høringsfristen som er 25. april. Ta kontakt med kommunen på postmottak@grimstad.kommune.no dersom du lurer på noe.

 

Samlinger om satsningsområder

5. september 2022: Det omfattende medvirkningsarbeidet som ble gjort våren 2022, resulterte i fire satsningsområder. 

For å finne ut hvordan vi skal jobbe videre med satsningsområdene, arrangerer vi samlinger for hvert satsningsområde. 

 • Næringsutvikling: torsdag 15. september kl. 17 – 20 i kommunestyresalen, Grimstad rådhus
 • Kompetansebyen: mandag 19. september kl. 17 – 20 i Salen, Grimstad bibliotek
 • Livsmestring i alle faser: onsdag 21. september kl. 17 – 20 i Salen, Grimstad bibliotek
 • Grønnere hverdag: onsdag 28. september kl. 17 – 20 kommunestyresalen, Grimstad rådhus 

Meld deg på samling

Vi ønsker å ha en oversikt over hvor mange som kommer til hver samling, derfor er det fint om du melder deg på til den eller de samlingene som er aktuelle for deg.

Påmelding til samling

Forslag til satsingsområder i kommuneplanens samfunnsdel

Satsingsområder

10. mai 2022: Med bakgrunn i overordnede føringer og bærekraftig utvikling med de tre dimensjonene; sosial-, økonomisk – og miljømessig bærekraft er det laget forslag til nye satsingsområder for Grimstad kommune.

Satsingsområdene er også sett i sammenheng med medvirkningsprosessene som er gjennomført, og innspillene som kom inn her. Det er listet opp underpunkter for hvert satsingsområde for å illustrere hva som er tenkt inngått i dem, men denne listen er ikke uttømmende. 

 • Livsmestring i alle faser
  • Tidlig innsats
  • Gode oppvekstsvilkår
  • Gode velferdsordninger
  • Redusere utenforskap
  • Psykisk helse
  • Aktivitetstilbud
  • Eldreomsorg
  • Likestilling, inkludering og mangfold
 • Næringsutvikling
  • Næringsattraktivitet
  • Arbeidsplasser
 • Kompetansebyen
  • Livslang læring: barnehage til universitetsutdanning
  • Dra nytte av at vi har universitet og fagskole i Grimstad
 • Grønnere hverdag
  • Rekreasjonsmuligheter
  • Redusere klimagassutslipp
  • Ta vare på naturen
  • Bærekraftig næringsliv

De foreslåtte satsingsområdene gir føringer for videre medvirkningsarbeid. 

Aktuelle dokumenter

Innspill til kommuneplanens samfunnsdel

2. mars 2022: I forbindelse med oppstart av kommuneplanens samfunnsdel, ønsker kommunen innspill til satsningsområder. Satsningsområder er hva Grimstad kommune skal prioritere å arbeide med de neste 10-12 årene.

Du kan komme med innspill på det du synes er viktig. Det kan være noe du synes er bra og som det bør satses mer på, eller det kan være noe du mener kan bli bedre. Ingen innspill er feil eller for bagatellmessige.

Lenke til innspillskjema

Folkemøter

14. mars 2022: I forbindelse med oppstart av planarbeidet arrangerer vi folkemøter for å dele informasjon og samle inn innspill. Sted og tidspunkt for folkemøtene er: 

 • 1. mars: Vik 
 • 2. mars: Homborsund 
 • 3. mars: Landvik 
 • 8. mars: Grimstad sentrum 
 • 10. mars: Fevik 
 • 15. mars: Grimstad kulturhus kl 18
  Politisk debatt om utviklingen av Grimstad- debattkveld for å engasjere innbyggere om Grimstads fremtid og å få høre de politiske meningene om hvordan Grimstad skal utvikles.

Varsel om oppstart av kommuneplanens samfunnsdel

10. februar 2022: I forbindelse med oppstart av kommuneplanens samfunnsdel, ønsker kommunen innspill til satsningsområder. Satsningsområder er hva Grimstad kommune skal prioritere å arbeide med de neste 10-12 årene. 

Du kan komme med innspill på det du synes er viktig. Det kan være noe du synes er bra og som det bør satses mer på, eller det kan være noe du mener kan bli bedre. Ingen innspill er feil eller for bagatellmessige. 

Nå har du muligheten til påvirke hvordan Grimstad skal utvikle seg i årene som kommer!

Send innspill

Du kan sende innspillene dine på e-post eller i brev.
Huske å merke e-posten eller brevet med  Kommuneplanens samfunnsdel

Frist for innspill er 26. mars 2022

Har du spørsmål?

Spørsmål kan sendes til Renate Løland
E-post: renate.loland@grimstad.kommune.no

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - høring

Aktuelle dokumenter

20. oktober 2021

Har du innspill?

Innspill kan sendes til kommunen på e-post eller i brev:

Frist for innspill er 4. desember 2021.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke svarer på innspill, men innspillene vil bli tatt med i det videre arbeidet.  
Varsel om oppstart av planarbeid blir annonsert når planprogrammet er vedtatt.

Har du spørsmål?

Spørsmål kan sendes til Renate Løland
E-post: renate.loland@grimstad.kommune.no