Kommuneplanens samfunnsdel

Grimstad kommunestyre har gjennom kommunal planstrategi for 2021 - 2023 vedtatt at kommuneplanens samfunnsdel skal revideres (kommunestyrevedtak august 2021). 

Ved oppstart av arbeidet med kommuneplanen skal det utarbeides en plan for hvordan prosessen skal utføres. Dette gjøres gjennom et planprogram.

Planprogrammet skal blant annet ta for seg formålet med planarbeidet, utredningsbehov og hvordan medvirkning skal ivaretas. Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel - høring

Aktuelle dokumenter

Har du innspill?

Innspill kan sendes til kommunen på e-post eller i brev:

Frist for innspill er 4. desember 2021.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke svarer på innspill, men innspillene vil bli tatt med i det videre arbeidet.  
Varsel om oppstart av planarbeid blir annonsert når planprogrammet er vedtatt.

Har du spørsmål?

Spørsmål kan sendes til Renate Løland
E-post: renate.loland@grimstad.kommune.no