Ny Fjære barneskole

På denne siden finner du informasjon om: 

Tidslinje

Årsskiftet 24/25

Åpning av nytt skolebygg

Fra oktober 2021 til februar 2022 – forprosjekt

Kommunen bruker valgte løsninger fra skisseprosjekt og utarbeider tegninger, beskrivelser av bygget og uteområdet som blir grunnlaget i utlysningen.

  • Del 1 av forprosjektet inneholder:
    Bakgrunn , innholdsfortegnelse, innledning, hjertet i nærmiljøet, konsept, situasjonsplan, plan, snitt,  fasade, ytterdør- og yttervindusfarger, illustrasjoner, farger og materialer, fargekonsept, inspirasjon, farger og materialer, prinsipper.
  • Del 2 av forprosjektet inneholder:
    Behandlingsplaner, illustrasjoner
  • Del 3 av forprosjektet inneholder:
    Landskap, konsept, utomhusplan, aktiviteter, samling, scene og pergola, vegetasjon, materialer og fargepalett, tegningsliste, liste over vedlagte tegninger.

Juli til oktober 2021 - skisseprosjekt

Prosjektgruppen jobber med volumer i terreng, og finner løsninger på konstruksjon, materialbruk energiløsning, miljø osv. Brukergrupper involveres.

I desember 2020 ble det vedtatt 150 mill kr til bygging av skole for 300 elever. Kalkylen som er lagt inn i handlingsprogrammet har en Tek 17 standard, og en tradisjonell byggemåte. Det er ønsket passivhusstandard og bruk av tre. Valgene genererer kostnader. Prosjektgruppen jobber med alternativer som er innenfor budsjett og vil legge frem tilvalg for å bedre kvalitet og energiløsninger. I kommunestyret 26.oktober 2021 legges det frem forslag på løsninger og alternativer med kostnadskonsekvens.

Aktuelle dokumenter 

Juli 2021

Rom og funksjonsprogram  - utkast for Fjære skole legges fram for styringsgruppe.

Et rom- og funksjonsprogram er en liste over hvilke rom som skal inn i skolen, hvor store arealene er i hvert rom og hvor mange mennesker som skal oppholde seg i dem. Sammen med arkitektene, har prosjektgruppen utarbeidet et forslag som godkjennes av styringsgruppen.

Rektor er en viktig nøkkelperson fra brukerne, og utkast har blitt vurdert av andre ansatte på skolen. Rom- og funksjonsprogram blir et grunnlag videre i skisse og forprosjekt.

Juni 2021

I sak Dimensjonering av elevgrunnlag for Fjære barneskole vedtok kommunestyret 22. juni 2021 at det skal bygges for 350 elever.

Juni 2021

Invitasjon til lag og foreninger om innspill til bruk av ny skole

Grimstad kommune skal bygge ny skole på Fjære.

Bygget skal i første rekke tilrettelegges for skoleformål, men i tillegg skal anlegget kunne brukes av andre i nærmiljøet utenom skoletiden. Dette er et bygg som mange vil få et forhold til. Anlegget blir en viktig arena for identitetsbygging, sosiale relasjoner, kulturell eller fysisk aktivitet.

Prosjektet har en visjon om at den nye skolen skal være et levende samlingssted der man kan dras inn i organiserte og uorganiserte fellesskap. Bygget vil legge til rette for et mangfold av aktiviteter slik at hver enkelt elev kan få oppleve tilhørighet, mestring og autonomi. Når skoledagen er over skal det være naturlig å bli værende på skolen for å gjøre lekser, delta i idretts- og kulturaktiviteter eller bare møte venner i en uformell og avslappende atmosfære.

Uteområdet rundt bygget skal by på frisk luft, opplevelser, lekemuligheter, fysisk trening og bevegelse, rom for avslapping og samtaler, og sosiale møteplasser. Uteområdet skal gi utfordringer og tilhørighet for alle elevene i skoletiden. Målet er at uteområdet også skal brukes av nærmiljøet på ettermiddager, kvelder og i helgene. Bygget og uteområdet skal ses i sammenheng med eksisterende nærområde.

Høsten 2021 vil Grimstad kommune sammen med Rambøll gjennomføre brukerprosess.

Brukerprosessen skal avdekke behov og funksjoner den nye skolen skal ha.

Vi ønsker kontakt med lag og foreninger som kan være interessert i bruk av skolens lokaler etter ferdigstillelse, som kan gi innspill og medvirkning i brukerprosess.

Ved interesse, ta kontakt med prosjektleder Ida K. Steffensen innen 15.08.21.

E-post: ida.kristine.steffensen@grimstad.kommune.no
Telefon 98 21 05 14

April 2021

Vurdering av alternative gjennomføringsmodeller. Etter diskusjoner og vurderinger ble totalentreprise valgt for Fjære skole.

Mars 2021

Vedtak i kommunestyret om at ny skole ikke skal gjennomføres som en OPS.

2020 - mulighetsstudie

I 2020 ble det gjennomført en mulighetsstudie som vurderte bruk av eksisterende bygningsmasse på ungdomskolen. Å renovere ungdomsskolen og etablerie ny barneskole, ble vurdert  opp mot å bygge ny barneskole.

Livsløpskostnaden viste at det lønner seg å bygge ny barneskole i stedet for renovering av ungdomsskolen.

Fjære skole 1-7 mulighetsstudie (PDF, 8 MB)

Desember 2020

Vedtak i kommunestyret om at ny skole skal bygges på Fjære. Det skal vurderes bruk av OPS som gjennomføringsmodell.

 

Ofte stilte spørsmål

Hva skjer med ungdomsskolebygget når den nye skolen er på plass?

Det er ikke fastsatt bruk for bygningsmassen, men Bygg og Eiendom ser på bruk og har interessenter.

Hva skjer med barneskole bygget? Vil man beholde noe av bygningsmassen?

Kommunen ser for seg at alt av bygningsmasse rives. Bygg- og eiendomstjenesten gjenbruker det som kan brukes i andre bygg, og har startet demontering etter barneskolen flyttet over i ungdomsskolebygget.

Den gamle gymsalen blir brukt til vaksinelokaler. Dette arbeidet stopper ikke fremdrift på skole.

Hvorfor er asfalten rundt skolen fjernet?

Rundt Fjære skole ligger det kulturminner som vi kjenner til, men det er også områder som ikke er undersøkt.

Grimstad kommune og kulturminnevernet i Agder fylkeskommune har vært på befaring og sett på området rundt skolen. Kulturminnevernet har et ønske om å observere arbeidet når man fjerner asfalt for å se om det kan ligge noe under. I følge planene skal skolen rives en tid mellom mars og juli 2022. Grimstad kommune ser en mulig risiko for fremdriften hvis det viser seg å være kulturminner under det som har vært skolen uteområde og velger derfor å skjære opp asfalt og ta kontroll av underlagene i oktober 2021.


Styrende dokumenter

Kontaktinfo