Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Tilskuddsordningen skal bidra til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner og forvaltes av Grimstad kommune på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Hovedmålet er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn. 

Hvem kan søke? 

Lag, foreninger og frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Medlemmene som omfattes av søknaden må være bosatt og registrert i Grimstad kommune. Du kan søke om tilskudd til prosjekter og tiltak, eller driftstilskudd.

Hva kan man søke tilskudd til?

Det gis støtte til prosjekter som inkluderer tiltak og aktiviteter, samt enkeltaktiviteter innenfor målområdene til de tre delmålene.

Delmål: 

  • Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunnet for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunnet.
  • Økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid, utdanning eller frivillighet blant innvandrere.
  • Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrke likestilling mellom kjønnene.

Det gis ikke støtte til tiltak, aktiviteter og liknende rettet mot det offentlige i Norge. 

Hvor mye gis i tilskudd?

Det gis i hovedsak tilskudd til prosjekter og tiltak på minimum kr. 10 000 og maksimum 
kr. 150 000. 

Driftstilskudd

Det gis driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner etter veiledende satser. 

  • Organisasjonen må være en lokal innvandrerorganisasjon registrert i kommunen.
  • Organisasjonen må ha eksistert i minimum et år. 

Slik søker du

Du søker ved å fylle ut skjemaet nedenfor.

Tilskudd til integreringsarbeid

Husk å legge ved budsjett i søknaden og/eller medlemsliste hvis du søker driftstilskudd. Det er også viktig å lese gjennom rundskrivet for detaljert informasjon om ordningen. 

Søknadsfrist 5. mai 2023
Vi behandler innkomne søknader. Alle som får innvilget støtte må føre regnskap og levere rapport til oss på forespørsel. 

Les mer informasjon om tilskuddet i rundskriv fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Informasjon om tilskudd (PDF, 1012 kB)

Kontaktinfo

Flyktningkonsulent
Marianne Kleiven
Mobil: 90 59 50 13