Kort historie om Grimstad

 

Grimstad - ingen gammel by

Grimstad – ”Sørlandets perle” - er ingen gammel by. Den har sin fødselsdag 6. juni 1816, da Kongen ga ”losse- og ladestedet” Grimstad fulle kjøpstadsrettigheter.

Byen er altså godt og vel 200 år, men stedet Grimstad er atskillig eldre. Det er nevnt allerede på 1500- tallet, og vokste fram som et strandsted, bebodd av fiskere og sjøfolk.

200-års jubileum i 2016

I 2016 feiret Grimstad sitt 200-års jubileum med mange arrangementer i løpet av året. Hovedfeiringen foregikk i dagene 3.-6. juni.
Se et lite utvalg av bilder fra 3. - 6. juni 2016.

Samspill mellom sjø og land

Grimstads utvikling har skjedd ved et samspill mellom sjø og land. Sjøens betydning er innlysende, tatt i betraktning byens beliggenhet. ”Denne lille By har sin Tilværelse af sin særdeles fortræffelige Havn” kan vi lese i et dokument fra 1805.

Derfor har skipsfarten spilt en dominerende rolle gjennom Grimstads historie, både som strandsted, ladested og kjøpstad. Og med skipsfarten fulgte handel og håndverk, og ikke minst en omfattende skipsbygging. Særlig i de "hvite seils dager" var det mange verft i Grimstad-distriktet, og en rekke seilskuter ble bygget. Det er derfor ingen tilfeldighet at Grimstad har en seilskute for fulle seil i sitt byvåpen.

Trevirke til skipsbyggingen ble levert fra de omkringliggende distrikter, og understreker omlandets betydning for bysamfunnets utvikling. Slik har det for vært helt siden 1500-tallet, da trelasteksporten over Grimstad havn til Holland skjøt fart.

Mangfoldig næringsvirksomhet

Sjøen og skipsfarten har stor betydning også i dagens Grimstad, men byen har flere bein å stå på. Den er bl.a. viden kjent for sine produkter innenfor jordbruk og gartneri, og er dessuten en betydelig skoleby som kan tilby undervisning helt opp til universitetsnivå. Universitetet i Agder har en vesentlig del av sitt studietilbud i Grimstad.

Kommunesammenslåing

1. januar 1962 ble Eide kommune slått sammen med Landvik kommune. 1. januar 1971 ble Fjære kommune, Landvik kommune og Grimstad kommune slått sammen.

Attraktiv turistby

Grimstad har i lang tid vært en attraktiv turistby. Den geografiske beliggenhet, med den lange kystlinjen og de mange soltimene, har stor tiltrekningskraft på folk fra inn- og utland. I sommermånedene øker byens folketall betydelig.

De mulighetene som ligger i turistnæringen, ble tidlig oppdaget av framsynte Grimstad-borgere. Allerede i 1908 ble det dannet en turistforening. Den ga umiddelbart ut heftet ”Haandbog for reisende” der man i høye toner priste byen og omegnen.

Selskapet for Grimstad Bys Vel

I denne forbindelse bør og nevnes ”Selskapet for Grimstad Bys Vel” som ble stiftet i 1922. Byselskapet ble opprettet blant annet for å kjøpe opp skjærgårdseiendommer og holmer. Disse ble friområder, og står til disposisjon for byens innbyggere og tilreisende.

Dikternes by

Grimstad kaller seg ”Dikternes by”, for å markere at to av våre aller mest kjente forfattere, Henrik Ibsen og Knut Hamsun, har bodd her. Det finnes mange spor etter begge to i byen, og Grimstad har satt spor i deres diktning.

Denne diktersatsingen er slett ikke av ny dato. Allerede i 1906 ble Terje Vigen-bautaen ved Fjære kirke avduket. I 1916 ble Ibsenhuset i Grimstad åpnet, for øvrig det første Ibsenmuseum overhodet. I våre dager blir det hvert år i august arrangert ”Ibsen- og Hamsundager” i Grimstad.

Vil du vite mer om lokalhistorien i Grimstad?