Trygt og godt psykososialt miljø

Trygghetssirkelen

Trygghetssirkelen barnehage - Klikk for stort bilde

 

Gjennom arbeidet med voksenrollen fokuserer vi på barnet, og oss voksne i møte med barnet. Trygghetssirkelen er en visuell sirkel, der den voksne er den trygge og sikre havnen. Når barnet er utforskende, beveger det seg ut fra den trygge havnen. Barnet er da oppe på sirkelen. Barnet er fremdeles avhengig av voksne i form av støtte, hjelp ved behov og glede med barnet. Når barnet er nede på sirkelen har barnet behov for beskyttelse, trøst, godhet og organisering av følelsene sine.

Trygge relasjoner viser seg å ha stor innvirkning på barnas psykiske helse og legger grunnlaget for videre emosjonell, sosial og kognitiv utvikling. For at personalet i barnehagen skal kunne etablere trygg tilknytning til barna, er de avhengig av å kunne forstå barnet innenfra.

Personalet bygger relasjoner til barna

I barnehagen skal barna være en del av et trygt fellesskap. Her skal de erfare i samspill med andre og utvikle sosial kompetanse. Vi skal skape et godt psykososialt miljø hvor barna kan utvikle seg i trygge omgivelser med utfordringer tilpasset barnet. Personalet støtter barna når de deltar i barnehagehverdagen, bygger relasjoner til hverandre, inngår i samspill, leker og knytter vennskapsbånd.

Tilstedeværende voksne sammen med barna

Oppmerksomhet fra kompetente, varme, tilstedeværende voksne er en forutsetning for barns trivsel i barnehagen. Måten den voksne svarer og bekrefter barnet på, er avgjørende for hvordan barnet opplever seg selv. Kvaliteten på samspillet mellom voksen og barn har stor betydning. Personalet skal tilrettelegge det daglige omsorgsarbeidet og hverdagsrutinene slik at dette blir til gode opplevelser for enkeltbarnet. Den voksne speiler barnet og viser glede over barnets mestring sammen med ham eller henne.

Voksne er rollemodeller for barna

Grunnleggende verdier i barnehagen er for eksempel fellesskap, omsorg, medansvar, solidaritet, toleranse, respekt, likeverd og retten til å være forskjellige. Alle ansatte har, som rollemodeller, et særlig ansvar for å etterleve og formidle barnehagens verdigrunnlag. De skal støtte og ta hensyn til enkeltbarnet i tillegg til at de skaper et trygt og samtidig utfordrende sted for vennskap og aktiv deltakelse i fellesskapet.

Relasjonene og samspillet barna imellom

Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal oppleve glede og trivsel sammen med andre barn i hverdagsaktiviteter, lek og læring i barnehagen. Barn er relasjonsorienterte og meningsskapende helt fra de kommer til verden. Barnehagebarna er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring og trivsel.

Barnas allsidige utvikling foregår i samspill med andre

Forståelse for sosiale forhold og prosesser, og mestring av sosiale ferdigheter krever erfaring med og deltakelse i fellesskapet. Barn har behov for å inngå i stimulerende samspill for å utvikle seg optimalt. Samspill foregår i omsorgssituasjoner, lek og læringssituasjoner, med andre ord i alle daglige situasjoner i barnehagen. Barn lærer å samhandle med andre gjennom enkeltopplevelser, utprøvinger og erfaringer. De utvikler blant annet evnen til å reflektere over egne handlinger og væremåter på grunnlag av det de erfarer. Barn skal lære å ta vare på seg selv og hverandre. For å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg trenger barn mulighet til å utvikle kunnskaper og ferdigheter i samvær med andre. Å oppleve mestring i samspill med andre er en betydningsfull del av hverdagen.

Barn trenger iblant voksne som griper inn

Ingen barnehage kan helt forhindre at det oppstår spontane episoder med slag eller spark, erting eller utestenging, men tilstedeværende ansatte håndterer disse episodene. Først må barna få tid til selv å stoppe eller endre handlemåte. Samtidig er det de voksnes ansvar raskt å stoppe handlinger som går ut over andre fysisk eller psykisk. Voksne må bry seg og anerkjenne barnas opplevelser og følelser som de gir uttrykk for der og da. Barn har behov for omsorgsfulle voksne som gir dem anledning til å få et forhold til egne følelser, slik at barna på sikt skal kunne identifisere følelsene og gjøre dem tilgjengelige og håndterbare. Gi uttrykk for at handlinger som går utover andre, er uakseptable, og vektlegg at alle har ansvar for at alle barna har det bra i barnehagen.

Rammeplanen sier at personalet skal støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner. 

Vi skal invitere barna til å utforme normer for samhandling. Vi skal støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger. De ansatte skal også støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner. Vi skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Nytt regelverk for barnehagemiljøet

01.01.21 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet.

Endringene skal bidra til at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. Barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det, og alle ansatte har en plikt til å gripe inn.

Barnehagen må undersøke, og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra.

Hvis en ansatt får mistanke om at et barn ikke har det trygt og godt, skal alle som jobber i barnehagen melde fra til styrer. Da utarbeides det en skriftlig plan.

De viktigste endringene er:

  • De ansatte i barnehagen handler raskt og riktig når et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Det kan være for eksempel utestenging fra lek, plaging, vold eller diskriminering. Barnehagen har nulltoleranse mot mobbing.
  • Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med og stoppe krenkelsen med en gang.
  • De ansatte skal melde fra til styrer dersom de får mistanke om,

eller kjennskap til krenkelser.

  • Barnehagen har ansvar for å undersøke hva som har skjedd, og utarbeide en skriftlig plan med egnede tiltak som sikrer et trygt og godt miljø.

Dialogmodellen

Vi har valgt å bruke dialogmodellen som verktøy. Dialogmodellen er en erfarings- og forskningsbasert modell som Eide barnehage har vært med i prosessen med å utvikle. En dialogmodell som brukes i forebyggende arbeid mot mobbing.

Godt samarbeid mellom barnehageansatte og foreldrene er avgjørende for forebygging av mobbing, slik at alle barn får en trygg barnehagehverdag.

Barnas verneombud

Sammen med Stine Sofie Stiftelse har vi innledet et samarbeid knyttet til «Styrket handlingskompetanse», som retter seg mot avdekking av vold og overgrep i nære relasjoner. Ingjerd Thorsen er barnas verneombud i Eide barnehage, og skal særlig følge opp bekymringer i forhold til barnas trygghet. Dersom man er bekymret for om et barn utsettes for omsorgssvikt, seksuelle overgrep eller vold, har barnas verneombud ekstra god kompetanse på hva man skal se etter og hvordan man skal handle. Personalgruppen har fått god opplæring og sammen jobber vi for en holdning der vi ALLTID handler på grunn av omtanke for barnet, ikke på grunn av mistanke mot noen.

Vi bruker et opplegg fra Stine Sofie Stiftelse som heter Barnehagepakken. Vi har fokus på kroppen og at det er barnet som selv eier sin egen kropp. De ansatte i barnehagen skal være trygge voksne som snakker med barna, lytter til barna og tar dem på alvor.