Inkluderende læringsmiljø

Være sammenn-logo - Klikk for stort bilde

Eide barnehage er en VÆRE SAMMEN-barnehage, og det innebærer at vi et opptatt av gode relasjoner mellom mennesker. Kompetanseløftet har stor fokus på voksenrollen og den voksnes ansvar for relasjonen med barna, og det ønsker vi å bli enda bedre på.

Både barn og voksne har blitt enige om at vi skal følge løveloven. Regnbueløven er bærer av de grunnleggende verdiene i VÆRE SAMMEN, ikke minst knyttet til denne loven. Vi bruker blant annet figurer, temabøker, fortellinger, samtalebilder og sanger fra VÆRE SAMMEN som virkemiddel i arbeidet.

Målet er at alle voksne i Eide barnehage har en autoritative voksenstil, og legger til rette for et inkluderende lekemiljø for barna. Teori og forskning knyttet til det autoritative perspektivet understreker at barn trenger voksne som bygger varme og omsorgsfulle relasjoner til hvert enkelt barn, samtidig som de er tydelige grensesettere. Voksne som opptrer tydelig sammen med barn, og viser dem respekt, varme og innlevelse, skaper optimale forutsetninger for utvikling.

Vi jobber ut fra fem kjernekomponenter

  • Autoritative voksne (relasjonsbygging)
  • Kommunikasjon og perspektivtaking
  • Tidlig innsats
  • Håndtering av utfordrende atferd
  • Organisasjonsutvikling, innovasjon og implementering

Programmet løper langs to linjerVære sammen - Klikk for stort bildeVære sammen

  • Langs den ene linjen arbeides det med voksenrollen. Den skal være preget av varme og respekt for barnet både gjennom relasjonsbygging og gjennom å sette grenser. Målet er å utvikle varme og grensesettende voksen som hjelper barnet med å gjøre gode valg i ulike situasjoner.
  • Den andre linjen utgjøres av et pedagogisk materiell som kan brukes på mange måter og i mange situasjoner i barnehagen. Barna skal bli kjent med regnbueløven og hans historie. Barna skal bli trygge på seg selv, slik at de lærer seg å samhandle med barn og voksen på en god måte

Løveloven

Verdigrunnlaget i løveloven skal gjennomsyre vårt arbeid og hvordan vi møter oss selv og andre.

Regnbueløva fra Være sammen - Klikk for stort bildeRegnbueløva fra Være sammen

«Kan du løveloven?
Jeg skal være meg, men gi plass til andre slik at de blir seg
Bry meg om en annen, hjelpe når jeg kan.
Slik blir livet bedre for barn i alle land

Ser du en som plages? Det er ikke bra!
Alle må stå sammen om å si ifra.
Alle barn på jorden har den samme rett
Til å være trygge og til å være sett»

God stemning

Gode relasjoner skal være vårt varemerke. Vi er opptatte av at den gode stemningen på huset skal prege vår barnehage. Vi skal være lekne voksne som sprer glede. Dette er med på å bidra til å skape den gode stemningen. Av og til har vi «godhetsdag», der barn og voksne i barnehagen har ekstra fokus på å hjelpe og gjøre noe fint for hverandre, familie, venner eller nærmiljøet.

Store og små i Eide barnehage er opptatte av å stå sammen og hjelpe hverandre.

Vi samarbeider godt på tvers av avdelingene. Vi verdsetter foreldresamarbeidet høyt. Vi ønsker at Eide barnehage skal være et godt sted for barn, foreldre, ansatte og andre besøkende eller samarbeidspartnere.